دانلود مقاله اختلالات غده تیروئید

این مجموعه شامل مقاله اختلالات غده تیروئید در ۷۰ صفحه و در قالب pdf می باشد. که در اینجا مختصری از آن را قرار داده ایم.

ﻣﻘدﻣه

ﻏده ﺗﯾروﯾﯾد ﯾﮑﯽ از ﻏدد درون رﯾز ﺑدن اﺳت که ھورﻣون ھﺎﯾﯽ را ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﺳوﺧت وﺳﺎز ﺑدن ﺷﻣﺎ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد. دﯾﮕر ﻏدد ﻣﮭم درون رﯾز ﺑدن ﻋﺑﺎرﺗﻧد از: ﻟوزاﻟﻣﻌده، ھﯾﭘوﻓﯾز، ﻏدد ﻓوق ﮐﻠﯾوی، ﻏدد ﭘﺎراﺗﯾروﯾﯾد و ﮔﻧﺎدھﺎ. ﻏده ﺗﯾروﯾﯾد در ﻗﺳﻣت ﻣﯾﺎﻧﯽ نیمه ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ﮔردن زﯾر ﺣﻧﺟره و ﺑﺎﻻی اﺳﺗﺧوان ھﺎی ﺗرﻗوه ﻗرار دارد. ﺗﯾروﯾﯾد ﻏده ای اﺳت دﻣﺑﻠﯽ ﺷﮑل که از دو ﻟب ﭼپ وراﺳت ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت. اﯾن دو ﻟب به وسیله ﯾﮏ ﻟب ﻣﯾﺎﻧﯽ به ھم ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﺷوﻧد. البته ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد که همیشه ﻧﻣﯽ ﺗوان ﯾﮏ ﻏده ﺗﯾروﯾﯾد ﻧرﻣﺎل را ﻟﻣس ﮐرد…

پاسخ دهید