دانلود مقاله تجهیزات پزشکی اتاق عمل

Suction 01

دانلود مقاله تجهیزات پزشکی اتاق عمل

این فایل شامل مقاله تجهیزات پزشکی اتاق عمل می باشد که در ۵۵ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  روزاﻓﺰون داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺰﺷﮑﯽ، اﻣﺮوزه ، اﻓﻖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي را در ﻋﺮﺻﻪ درﻣﺎن و ﻣﺪاواي ﺑﯿﻤﺎران ﮔﺸﻮده اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي درﻣﺎن ﻫﻤﻪ روزه، ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮي را در ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﻤﺎل و ﺗﺠﻬﯿﺰات وﯾﮋه اي ﮐﻪ در آن وﺟﻮد دارد ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري در آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادي ﺷﻮد.

پاسخ دهید