دانلود مقاله اختلالات پزشکی در چاقی

ﻣﻘدمه

ﺷﯾوع اﺿﺎفه وزن در ﺳرﺗﺎﺳر ﺟﮭﺎن رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش اﺳت. در دهه اﺧﯾر، در اﯾﺎﻻت متحده ﺷﯾوع ﭼﺎﻗﯽ اﻓزاﯾش ﭼﺷﻣﮕﯾری داشته اﺳت. ﭼﺎﻗﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺷﮑل ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻧﯾﺳت و در ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﻧﯾز روﻧد رو به رﺷدی دارد. طﺑق آﻣﺎر ﻣﻧﺗﺷره، ﻧﯾﻣﯽ از اﻓراد ﺳﺎﮐن در ﺗﮭران اﺿﺎفه وزن دارﻧد و ٢٠ درﺻد آﻧﺎن ﭼﺎق ھﺳﺗﻧد.از سه دهه ﭘﯾش، ﺑرای درﻣﺎن ﭼﺎﻗﯽ ﺗوصیه ﻣﯽ ﺷود که ﻋﺎدات زﻧدﮔﯽ اﺻﻼح ﺷوﻧد و اﻓراد ﭼﺎق ﻋﺎدات ﻣرﺑوط به ﺧوردن و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑدﻧﯽ ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر دھﻧد که اﺛرات اﯾن روش در دراز ﻣدت ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﭘس از ﻣوﻓﻘﯾت در رﺳﯾدن به وزن ﻣطﻠوب به دﻟﯾل ﻋدم درﯾﺎﻓت آﻣوزش ھﺎی  ﻻزم ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﻓزاﯾش وزن ﻣﺟدد، ﭘس از ﻣدﺗﯽ به وزن اولیه ﺑرگشتهاﻧد….

پاسخ دهید