دانلود مقاله آموزش گرافیک کامپیوتری

ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي

ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮي ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎده: ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻔﺎوت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﺑﺎ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ: ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮي ﺳﺮ و ﮐﺎردارد ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻌﻤﻮﻻ ﺗﺼﺎوﯾﺮ واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ……

پاسخ دهید