دانلود جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل داده ها و طراحی سیستم ها

دانلود جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل داده ها و طراحی سیستم ها

این مجموعه به صورت pdf می باشد که در اینجا مختصری از مطالب موجود در مجموعه قرار داده شده است

رئوس مطالب موجود در این جزوه :

فصل اول : آشنایی با مفهوم سیستم ، ترکیب و نحوه عملکرد و طبقه بندی و خواص سیستمها / آشنایی با نظریه عمومی سیستم ها / آشنایی با نگرش سیستمی

فصل دوم : تجزیه و تحلیل سیستم و تحلیل کننده سیستم چیست

فصل سوم : مراحل تجزیه و تحلیل سیستم ها

فصل چهارم : اصول و مفاهیم سازماندهی

فصل پنجم : فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها

فصل ششم : بررسی جریان کار

فصل هفتم : بررسی و کنترل فرمها

فصل هشتم : بررسی جا و مکان

فصل نهم : سیستم ها و روشهای بازرگانی

فصل دهم : بررسی تکنیک های کمی

پاسخ دهید