دانلود پروژه بازاریابی به روش اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺠﯽ ﭘﻨﻞ ﭘﻮﯾﺎ و مزایای آن

ﭼﮑﯿﺪه 

ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ  و ﺑﺤﺮان ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي  ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ  را ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ  ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان  ﺑﺮاي  ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ  از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻟﺬا ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎي ﺑﺮون رﻓﺖ  از ﺑﺤﺮان ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ  . در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ  ﻓﺮوش ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻃﯽ دوران ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ  ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  داده ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه  از ۲۵ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﺑﻮرس  اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان  ﻃﯽ دوره  ۱۳۸۱-۱۳۹۱ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   روش  اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺠﯽ ﭘﻨﻞ  ﭘﻮﯾﺎ ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ  ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي  ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻓﺮوش ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار  ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺮآورد ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد  ﯾﮏ رﯾﺎل  دراﻣﻮر ﺑﺎزارﯾﺎ ﺑﯽ ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ   ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﻌﺎدل ۵۸ رﯾﺎل ﺷﺪه  و ﺣﺘﯽ در دوران ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ رﻗﻢ  ﻣﻌﺎدل ۲۶ رﯾﺎل  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ در دوران ﺑﺤﺮان ﻫﺎي  ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ، ﺑﺎ وﺟﻮد  ﮐﺎﻫﺶ  راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار  و ﺗﺎﺛﯿﺮ  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ  ﺑﺮ ﻓﺮوش ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ،  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزرﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻓﺮوش  ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ …

پاسخ دهید