دانلود تحقیق راه های غلبه بر مشکلات

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ 

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﻗﺪرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت روزﻣﺮه زﻧـﺪﮔﯽ اﺳـﺖﻣﻨﻈﻮراز ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل و اداره ﮐﺮدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس و ﺗﻨش زا اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت از روﺷـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ.

ﯾﮑـﯽ از  اﺷﮑﺎل ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را در ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت در ﺑﺮ دارد، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﯾـﺎﻓﺘﻦ راه ﺣـﻞ اﺳـﺖ .

اﯾـﻦ ﻣﻬـﺎرت ، ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺗﻔﮑﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻨﻈﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت، راه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.

پاسخ دهید