دانلود تحقیق آب و خواص فیزیکی آن

آب و خواص فیزیکی آن

ملکول آب

آب از ترکیب هیدروژن و اکسیژن حاصل شده و آمیخته ای از دو سری ایزوتوپ است.

هیدروژن H یا H 1  ۱۶O

دوتریم D   یا H 2 و۱۷O

تریتیوم T یاH 3    ۱۸O

 

به طور تئوری می توان گفت: آب شامل ۱۸ نوع مولکول بوده، ولی از نظر بی نهایت کوچک بودن خواص H 3   ،  ۱۷O   ،   ۱۸O  تعداد مولکول های آب به H2O ، D2O و HDO  کاهش می یابد. مول جزئی دوتریم در هیدروژن معمولی تقریبا ثابت و برابر با یک شصت هزارم است. در حالی که برای تریتیوم فقط ۱۵-۱۰ ×۴ می باشد. خواص فیزیکی آب سنگین به طور جزئی از آب سبک متفاوت بوده و دارای فرمول D216O می باشد. به همین ترتیب فرمول آب به صورت H2O نوشته می شود. مولکول آب دارای یک گشتاور الکتریکی بوده که در خواص فیزیکی و الکتریکی آن انعکاس می یابد. آب ماهیتا نوعی مایع قطبی است (گاهی اوقات دو قطبی نامیده می شود). به طوری که مولکول آب را با دیاگرام سه ضلعی نمایش می دهند. اگر اتصال های  O – H منحصرا از نوع کووالانت باشند، زاویه H – O – H بایستی ۹۰ درجه باشد. در واقع، به علت دخالت الکترونگاویته اکسیژن، زاویه اتصال های O – H حدود ۱۰۵ درجه می باشد. فاصله اتم اکسیژن از محور اتم های H+ برابر ۰٫۶۲ آنگسترم است.

پاسخ دهید