دانلود جزوه آموزش نکات مهم فنون تست زنی دروس کنکوری

جزوه آموزش نکات مهم فنون تست زنی دروس کنکوری

یکی ازمهارتهای لازم دردوران دبیرستان و به خصوص کنکوراست. تسلط برتست زنی درموفقیت
کنکور تاثیر غیر قابل انکاری دارد.بحث دربارهی مجموعه مهارتهایی که منجربه افزایش توانایی عملکرد تست زنی می شود،بخش چند بعدی خواهدبود. علیرغم گستردگی موضوع،سعی میکنیم به مواردی بپردازیم که ضروریترهستند. قسمتی ازتوصیه های این فصل عمومی است وبرای کلیه دانش آموزان دبیرستانی وکنکوری درنظرگرفته شده است. قسمتی از توصیه ها هم خاصّ دروس به صورت جداگانه و تفکیکی است،این مطالب بیشتربه درد کنکوریها میخورد. طراحی وطراحان تستها با وجودآن که بعضی ازافراد و مؤسسات ادعا دارند که روشهایی را ابداع   کرده اند تاکنکوری ها حتی بدون حل مساله یاتوجه به صورت مساله و بر اساس قوانین احتمالات بتوانند تستها را درست علامت بزنند،عملا چنین چیزی امکان پذیر نبوده و ادعاهایی ازاین قبیل نوعی فرصت طلبی محسوب میشوند.طراحی سؤالات تست از یک سری اصول کلی ومشخص تبعیت میکندکه معمولا طراحان تستها با آنها آشنا هستند.البته این بدان معنی نیست که همه اصول طراحی تست درسؤالات کنکور رعایت می شود وهمان گونه که هرساله بعد از اتمام کنکور عنوان میگردد اشکالاتی توسط اهل فن به سؤالات وارد می آید.ازجمله اصولی که درطراحی سؤالات کنکور رعایت می شود درنظرگرفتن سؤالات آسان،متوسط و مشکل در هر درس است درمقابل،یکی از اشکالات وارد به طراحی تستها نوع چینش سؤالات است.اصولابایددر هر درس سؤالات ازآسان به مشکل تنظیم شوند،اما ظاهرا درسؤالات کنکورچنین نظمی وجودندارد و مثلا گاهی بعدازسؤالات سخت دیفرانسیل بلافاصله سؤالات سخت گسسته آغازمی شود ویا مانندکنکور سال ۸۱ که سؤالات ادبیات باچندسؤال سخت پی درپی شروع شده بود….

پاسخ دهید