دانلود تحقیق قلب عضله همیشه فعال

عملکرد عضله قلب

قلب شما واقعاً يك عضله است كه تقريباً نزديك به سمت چپ سينه شما واقع شده است و ابعاد آن به اندازه مشتتان است . درقسمتهاي مختلف بدنتان عضله وجود دارد مثلاً دردستها، پاها ، كمر و حتي در پشتتان . اما عضله قلب بابقيه عضلات فرق داشته و به تناسب كاري كه مي كند شكل خاصي دارد. قلب، خون را به تمام قسمتهاي بدنتان مي فرستد . قلب اكسيژن و مواد غذايي موردنياز بدن و سلولهاي آن را تهيه مي كند و همچنين مواد اضافي و زائد بدن و سلولهاي بدن را به محل دفع بدن منتقل مي كند.
قلب شما مانند يك يا دو پمپ دريك جا عمل مي كند. قسمت راست بدن شما خون را دريافت كرده وبه داخل ريه مي فرستد و سمت چپ بدن شما دقيقاً برعكس عمل مي كند يعني خون دريافت شده و تصفيه شده را به داخل رگهاي بدن مي فرستد.

تپش قلب
قلب شما چگونه مي تپد ؟ قبل از هر ضربان وتپش ، قلب شما پر از خون مي شود ، سپس عضلات قلب شما منقبض شده تا خون را با فشار وارد بدنتان كند. وقتي قلب شما منقبض و فشرده مي شود، سعي كنيد انگشتانان را مشت كنيد . اين دقيقاً همان كاري است كه قلب انجام مي دهد و بعد دوباره به سرعت مشتتان را بازكنيد . قلب شما شب و روز اين كار را انجام مي دهد، قلب يك آدم بزرگسال ۲۰۰۰گالن….

پاسخ دهید