دانلود جزوه آموزش ﮔﺮاﻣﺮ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ به ﻓﺎرﺳﯽ روان

این مجموعه شامل جزوه آموزش ﮔﺮاﻣﺮ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ به ﻓﺎرﺳﯽ روان در ۲۵۰ صفحه و در قالب pdf می باشد

ﭼﮑﯿﺪه ای از نکته ها و ﮔﺮاﻣﺮ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در زﺑﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ

ﺑﺮای ﺳﮭﻮﻟﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان دوﺳﺖ دار ﻣﻄﺎلعه زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ که نکته ھﺎی ﮐﻨﮑﻮری ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﮭﺮﺳﺖ -a-b-c ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﮔﺎھﯽ ﻣﻼحظه ﻣﯽ ﺷﻮد که در ﯾﮏ ﭘﺎراﮔﺮاف ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻟﻐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮفته اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ سه ﺣﺮف اول ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻟﻐﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ( gre)  ﺑﺮای( (Big, Large, Great )ﺑﮑﺎر ﮔﺮفته شده…..

پاسخ دهید