دانلود کتاب آموزش شروع سرمایه گذاری در بورس

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻢ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﻢ و زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ آورم ﮐﻪ ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اوﻟﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﻢ را ﺑﺨﺮم و در ﻣﺪت زﻣﺎن دو ﻣﺎه ۳۰ درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا زودﺗﺮ ﺳﺮاغ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻧﯿﺎﻣﺪم و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ رو از دﺳﺖ دادم و ﻫﻨﻮزم ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ از ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻣﻨﺼﺮف ﻧﺸﺪم. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺿﺮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﮐﺮدم اﻣﺎ درس ﻫﺎي زﯾﺎدي از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻢ. ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﺳﯿﺮ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﯽ ﺷﺪم و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﺮرﻫﺎي ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻻزم دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و دوﺳﺖ دارم ﺗﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﻢ رو ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارم.

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ

ﻫﺪف از ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ دراﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ورود و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اﺳﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روزه ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﯿﺪ و دﻧﯿﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﺎدﺗﺮ و زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﺮاي ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ روزﻫﺎي ﻋﻤﺮﺗﺎن روزﻫﺎي ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﻧﯿﺰ ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ.

ﭘﺲ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ….

پاسخ دهید