دانلود پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت

این مجموعه شامل پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ۲۳ صفحه pdf قابل مشاهده می باشد.

 ﭼﮑﯿﺪه:

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ دوره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺞ دوره ﺗﻘﻨﯿﻨﻨﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮﻣﯽ ۱۳۰۴-ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮﻣﯽ ۱۳۵۲-ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ۱۳۶۱-ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ۱۳۷۰و ﻻﯾﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ۱۳۹۰ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن در ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ اﺻﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﺷﺨﺼﯽ و ﺻﻼﺣﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻣﺪه و ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻫﻮاﯾﯽ، درﯾﺎﯾﯽ و زﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ در ﺑﺎﺑﻼي ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ دو ﻗﻠﻤﺮو درﯾﺎﯾﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﻔﺼﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎي ژﻧﻮ وﻻﻫﻪ و در زﻣﯿﻨﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻫﻮاﯾﯽ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺎرﯾﺲ و ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ . و اﯾﻨﮑﻪ درﯾﺎي ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺟﺰءﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ودوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﻗﻠﻤﺮو ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ۱-ﻧﻈﺮﯾﻪ اي ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ۲- ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور آزاد        ۳-ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص در ﻣﻮرد ﻗﻠﻤﺮو ﻫﻮاﯾﯽ و درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ  رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺑﯿﺎﯾﯿﻨﺪ….

پاسخ دهید