دانلود جزوه شبکه های عصبی دانشگاه خواجه نصیر (هوش مصنوعی)

شبکه های عصبی یکی از درس هایی است که اکثریت دانشجویان نیازمند فراگیری آن هستند و محدود به یک رشته و یک گرایش نیست. تعریف کلی شبکه های عصبی به صورت زیر است
شبکه های عصبی بر اساس رفتار شناسی ماشین های بیولوژیکی موجودات زنده طراحی شده است. هدف نهایی ما برای استفاده از این شبکه ها قادر بودن به یادگیری در حین انجام فرایند است.
تو این پست جزوه شبکه های عصبی دانشگاه خواجه نصیر رو جهت استفاده دوستان قرار میدیم. امیدوارم مورد توجه دوستان قرار گیرد.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه ای بر شبکه های عصبی
فصل دوم : ارائه ساختارهای مختلف شبکه های عصبی
فصل سوم : ارائه مفاهیم پایه در آموزش شبکه های عصبی بر اساس الگوریتم پس انتشار خطا
فصل چهارم : بررسی روشهای مختلف آموزش در شبکه های عصبی
فصل پنجم : بهبود الگوریتم پس انتشار خطا
فصل ششم : شبکه های عصبی بازگشتی
فصل هفتم : شبکه های حافظه دار و گاما
فصل هشتم : شبکه های عصبی مدل مخچه
فصل نهم : شبکه عصبی بیزین
فصل دهم : شبکه عصبی مثلثاتی
فصل یازدهم : شبکه عصبی ویولت
فصل دوازدهم : شبکه عصبی کانولوشنال
فصل سیزدهم : کاربرد شبکه های عصبی در شناسایی، پیش بینی و کنترل سیستم ها

سیستم های پیچیده

سیستم های پیچیده از بخش های مختلف تشکیل شده اند که کلیه بخش ها با یکدیگر
در ارتباطند و همچنین بخش های سیستم ها با خارج در ارتباط هستند و در کنش و
واکنش می باشند.
انواع سیستم های پیچیده
 سیستم های حمل و نقل)زمینی، دریایی و هوایی(
 سیستم های هواشناسی )منطقه ای، محلی و جهانی(
 سیستم های بیمارستانی )بخش ها، تخصصها و ارتباط بین آنها و
بیمارستانهای دیگر و بیمه و…(
 سیستم های اقتصادی)تحت تأثیرعواملی چون نیازها، درخواستها،
موجودیها و بحرانها … می باشد.(
 جوامع )فرهنگهای مختلف، تحصیلات، دارایی، فقر و امکانات فردی و
اجتماعی(
 سیستم های بیولوژیکی)شامل مغز، مخچه، سلولها و … می باشد(

برای دانلود کل جزوه از لینک دانلود استفاده کنید

پاسخ دهید