دانلود جزوه کشت گوجه فرنگی در گلخانه

كشت گوجه فرنگي در گلخانه
مشخصات گياه شناسي گوجه فرنگي :
گوجه فرنگي با نام علمي ليكوپرسيكون اسكولنتوم و از خانواده سولاناسه ميباشد گياهي است چند ساله و علمي ولي معمولاً به
صورت يكساله كشت مي گردد . اشكال وحشي جنس ليكوپرسيكون داراي بيش از ٨ گونه ميباشد . توزيع و پراكندگي طبيعي
گونه هاي وحشي اين گياه محدود به كوههاي آند ميباشد . محل يا محلهاي اهلي شدن اين گياه به طور دقيق مشخص نيست ،
شواهد زيادي دلالت بر منطقه مكزيك دارند . گوجه فرنگي معمولاً در مناطق بومي يا گرمسيري به صورت چند ساله است ولي در
مناطق معتدله ب ه صورت يكساله كشت مي گردد داراي برگهاي مركب و ساقه علمي بوده و خصوصيات گل بدين شرح است :
گلهاي گوجه فرنگي بر روي نافه گرزن مانندي با درجات متغير پيچيدگي هاي متعدد ظاهر ميشود . قاعده گلها روي ساقه بطور سه
در ميان در گره هاي برگي ظاهر مي گردد . گل دهي بصورت دايره اي بوده و در هر روز يك يا دو گل باز ميشود . گل دهي در
يك گل آذين معين قبل از اين كه در گل آذين قديمي تر مترقف گردد ، شروع ميشود . به اين دليل گلها و جوانه هاي گل تمامي
مراحل باز شدن ، معمولاً در يك شاخه وجود دارد . گل دو جنسه است و مادگي توسط لوله تو پر كه توسط پرچمها ايجاد مي
گردد پوشيده مي شود . دانه هاي گرده توسط حفره هاي جانبي و كناري پرچمها به داخل حفره مركزي ريخته ميشوند از آن جائي
كه گل به حالت آويزان است دانه هاي گرده توسط نيروي ثقل به دهانه لوله جائي كه كلاله قرار دارد مي افتد . بنابر اين خود گرده
افشاني به صورت خود به خودي صورت مي گيرد .
در برخي از شرايط امكان دگر گرده افشاني در گوجه فرنگي وجود دارد :
الف ) گونه هاي خود ناسازگار كه دليل ژنتيكي دارد .
ب ) در برخي از روزهاي گرم كه بيش از حد معمول براي رشد باشد ممكن است خاهه بيش از اندازه رشد نموده و آماده
پذيرش دانه هاي گرده خارجي گردد .
عادت رشد ساقه گوجه فرنگي :
ازلحاظ عادت رشد ارقام مختلف گوجه فرنگي شامل سه حالت رشد نا معين معين بشر معين ديده مي شوند . در ارقام رشد نا
معين جوانه انتهايي به رشد خود ادامه داده و پس از توليد هر سه برگ ي ك گل آذين بوجود مي آيد . ارقام گلخانه اي مختص به
١
اين نوع مي باشند . هر چند در مزارع نيز ممكن است استفاده گردد . در ارقام با رشد معين جوانه انتهايي پس از مدتي به گل آذين
ختم مي گردد . در اين ارقام به ازاي هر دو برگ يك گل آذين وجود دارد . معمولاً هر شاخه پس از ٢ الي ٣ برگ در انتها به
يك گل آذين محدود ميشود . از اين ارقام جهت برداشتهاي مكانيكي استفاده مي گردد و در مزارع كشت مي گردند . در ارقام
نيمه معين به ازاي هر سه برگ يك گل آذين و در نهايت در جوانه انتهايي نيز جوانه گل توليد مي شود .
در ايران معمولاً براي كشت در مزارع و گلخانه از رشد نامعين استفاده مي گردد .

پاسخ دهید