دانلود جزوه روش پیوند درختان میوه و تکنیکهاي پیوند زنی

دانلود رایگان جزوه پیوند زنی

تعریف پیوند
پیوند در لغت بدین معنی است که طی آن قسمتی از یک گیاه را روي گیاه دیگر طوري قرار می دهند که آن دو
پس از مدتی با یکدیگر جوش می خورند. به طوري که گیاه حاصل از اتحاد آنها می تواند به صورت یک گیاه
مستقل به رشد و نمو خود ادامه دهد.
برخی از پژوهشگران پیوند زدن را فن خاصی می دانند که طی آن بخشی از یک گیاه با قسمتی از گیاه تعویض
می شود تا با ایجاد تکیه گاه مناسب شرایط تغذیه و رشد گیاه جدید فراهم شود. برخی دیگر پیوند را انتقال
بخشی از یک گیاه روي قسمتی از گیاه دیگر با هدف گیاه افزایی یا براي عادت دادن گیاه جدید به شرایط
محیطی ویژه تعریف می کنند.
از نظر باغبانی، قسمتی را که بخشهاي هوایی یک گیاه پیوند شده را بوجود می آورد، پیوندك یا فرازیست و
بخش دیگر که رشد گیاه را شامل می شود، پایه یا فروزیست می نامند. بدون تردید هر قدر این دو قسمت از نظر
صفات ژنتیکی مشابه و از لحاظ گیاه شناسی داراي خویشاوندي نزدیکتري باشد به همان نسبت جوش خوردن
بافتها در پیوندگاه آسانتر و پایداري پیوند مطمئن تر است.
تاریخچه پیوند
اسناد و مدارك موجود بیانگر این واقعیت است که چینی ها چندین دهه قبل از میلاد مسیح با دانش پیوند زدن
گیاهان آشنا بوده اند. در زمان امپراطوري روم نیز این فن مرسوم بوده است.
سیرتحولی پیوند
در طی قرون سیزدهم تا شانزدهم میلادي علاقه به پیوند زدن گیاهان قوت گرفت و موجب شد تا تعداد زیادي
از گیاهان از کشورهاي خارجی و زیستگاههاي اصلی به اروپا منتقل شوند. ناگریز گیاهان وارداتی را با روش
پیوندزنی افزایش داده و نگهداري کردند. با این حال در این مقطع زمانی اهل فن هنوز از انواع پیوندها اطلاعات

کامل نداشتند. در اواخر قرن هیجدهم ضمن آشنایی با نحوه جریان شیره گیاهی، اعمال برخی از پیوندها مانند
پیوند مجاورتی ممکن گردید. در همین راستا طرح پیوند سه گیاه با یکدیگر ارائه شد. با گذشت زمان و پیشرفت
علوم باغبانی مسائل مربوط به جوش خوردن و اتحاد بافتهاي پایه بطور جدي بررسی شد. در طی قرن نوزدهم
انجام روشهاي مختلف پیوند در گیاهان بررسی شد.

برای دیدن بقیه جزوه روی دانلود کلیک کنید

پاسخ دهید