دانلود جزوه راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و آﻣﺎری اﺧﺘﻼلﻫﺎی رواﻧﯽ DSM-5

دانلود جزوه راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و آﻣﺎری اﺧﺘﻼلﻫﺎی رواﻧﯽ DSM-5

تعداد صفحات : ۵۱

قالب : pdf

ﻣﻘﺪﻣﻪ
روان ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪاي ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد. رازي و اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻫﺎي رواﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎ، ﺷﯿﺪاﯾﯽ (ﻣﺎﻧﯿـﺎ)و ﺳﺮﺳﺎم (دﻟﯿﺮﯾﻮم) اﺷﺎراﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﮐﺘﺎب ﻫﺎي ﻃﺐ اﻟﻨﻔﻮس و ﻃﺐ اﻟﺮوﺣﺎﻧﯽ رازي از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ درﻣـﺎناﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻢ در ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي رواﻧﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮس ﻣﺮﺿﯽ، ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿـﺎ و ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ و ﻧﺤﻮة درﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ. روان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ۱۳۱۳ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮي در دروس داﻧﺸﮑﺪة ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺲ اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ روان ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل ۱۳۲۹ وارد اﯾﺮان ﺷﺪ و در اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۴۵ اﻧﺠﻤﻦ روان ﭘﺰﺷـﮑﯽ اﯾـﺮان ﺑـﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ. ﺟﺎﻣﻌﮥ روان ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪة دﺳﺘﯿﺎر روان ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺒﻨﺎي آﻣﻮزش ﺧﻮد را ﺑـﺮ اﺳـﺎس DSM ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده اﻧﺪ. و از ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎي اﺑﺘﺪاي ورود روان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﻼش ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮاي ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘـﻮن روان ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﻣﻌﺎدل ﮔﺬاري ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از زﺑﺎن ﻏﻨﯽ و رﯾﺸﻪدار ﻓﺎرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ رو از زﻣﺮه اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫـﺎ و ﺑﺮﮔـﺮدان ﻓﺎرﺳـﯽ دﺳﺘﻨﺎﻣﮥ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و آﻣﺎري اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ اﺳﺖ. دﺳﺘﻨﺎﻣﮥ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و آﻣﺎري اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ (DSM) ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ از ﺳﻮي اﻧﺠﻤﻦ روان ﭘﺰﺷﮑﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮاي ﯾﮏدﺳﺖ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﮕﺮان ﺣﻮزة ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﻨﺞ وﯾﺮاﯾﺶ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ دﺳﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﻫﺎي ﭘﯿﺎﭘﯽ در ۶۰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، در ﺗﻼش ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﻈﺮات ﻓﺮد ارزﯾﺎب اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ دﻗﯿﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي زﻣﯿﻨﻪ اي آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐـﻪ ﻣـﻼك ﻫـﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮة ﺑﺮوز و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺬاري اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑـﺎﻟﯿﻨﮕﺮا ن آﻣـﻮزش دﯾـﺪه اﺳـﺖ. ﻫـﺪف از ﺗﺪوﯾﻦ DSM اراﺋﮥ ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي، ﮐﺎرا و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف در ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ و درﻣـﺎن اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ….

پاسخ دهید