دانلود کتاب طراحی اجزاء شیگلی Shigley ویرایش دهم

دوستان عزیز کتاب  طراحی اجزاء شیگلی Shigley ویرایش دهم ر ومیتونید از لینک زیر دانلود کنید

این کتاب به زبان لاتین میباشد

Shigley’s
Mecha nical
Engineering
Design

Tenth Edition
Richard G. Budynas
Professor Emeritus, Kate Gleason College of Engineering, Rochester Institute of Technology
J. Keith Nisbett
Associate Professor of Mechanical Engineering, Missouri University of Science and Technology

SHIGLEY’S MECHANICAL ENGINEERING DESIGN, TENTH EDITION
Published by McGraw-Hill Education, 2 Penn Plaza, New York, NY 10121. Copyright © ۲۰۱۵ by McGraw-Hill Education.
All rights reserved. Printed in the United States of America. Previous editions © ۲۰۱۱ and 2008. No part of this publication may
be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written
consent of McGraw-Hill Education, including, but not limited to, in any network or other electronic storage or transmission, or
broadcast for distance learning.
Some ancillaries, including electronic and print components, may not be available to customers outside the United States.
This book is printed on acid-free paper.
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۰ RJC/RJC 1 0 9 8 7 6 5 4
ISBN 978-0-07-339820-4
MHID 0-07-339820-9
Senior Vice President, Products & Markets: Kurt L. Strand
Vice President, General Manager, Products & Markets: Marty Lange
Vice President, Content Production & Technology Services: Kimberly Meriwether-David
Managing Director: Thomas Timp
Global Publisher: Raghothaman Srinivasan
Developmental Editor: Vincent Bradshaw
Director, Content Production: Terri Schiesl
Director of Development: Rose Koos
Marketing Manager: Nick McFadden
Project Manager: Judi David
Production Supervisor: Jennifer Pickel
Cover Designer: Studio Montage, St. Louis, MO
Cover Image: Adam Nisbett
Compositor: Aptara®, Inc.
Typeface: 10/12 Times LT Std
Printer: R. R. Donnelley
All credits appearing on page or at the end of the book are considered to be an extension of the copyright page.
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
Budynas, Richard G. (Richard Gordon)
Shigley’s mechanical engineering design.—Tenth edition / Richard G. Budynas, professor emeritus, Kate Gleason
College of Engineering, Rochester Institute of Technology, J. Keith Nisbett, associate professor of mechanical
engineering, Missouri University of Science and Technology.
pages cm—(Mcgraw-Hill series in mechanical engineering)
Includes index.
ISBN-13: 978-0-07-339820-4 (alk. paper)
ISBN-10: 0-07-339820-9 (alk. paper)
۱٫ Machine design. I. Nisbett, J. Keith. II. Shigley, Joseph Edward. Mechanical engineering design. III. Title.
TJ230.S5 2014
۶۲۱٫۸۹۱۵—dc23
۲۰۱۳۰۳۵۹۰۰
The Internet addresses listed in the text were accurate at the time of publication. The inclusion of a website does
not indicate an endorsement by the authors or McGraw-Hill Education, and McGraw-Hill Education does not
guarantee the accuracy of the information presented at these sites.

پاسخ دهید