دانلود مقاله آشنایی با مبانی plc

دوستان عزیز مقاله آشنایی با مبانی پی ال سی که توسط گروه صنعتی دنا تهیه شده رو میتونند بعد از دیدن فهرست مطالب داخل مقاله از لینک زیر دانلود کنند
: PLC ١فهرست مطالب
۱- و تحولات آن …………………………………………………………………………………………………….. ۱ PLC -1 تاریخچه
۱-۱ ……………………………………………………………………………………………………………… PLC 1-1 ) تاریخچه
۱-۳ …………………………………………………………………………………………………. PLC 1-2 ) سازندگان مطرح
۱- ۱-۳ ) کنترل رله- کنتاکتوری …………………………………………………………………………………………………. ۶
۱- نسبت به سیستم رله- کنتاکتوری ۸ PLC 1-4 ) مزایای

و اجزای آن PLC معرفی
………………………………………………………………………………………………………….
۲-۱
۲-۱ …………………………………………………………………………………………………………………. PLC 2-1 ) تعریف
۲-۳ ……………………………………………………………………………………. PLC 2-2 ) اجزاء تشکیل دهنده یک
۲-۴ …………………………………………………… (Power Supply ) PS 2-2-1 ) منبع تغذیه
۲-۵ ……………….. (Central Processing Unit) CPU 2-2-2 ) واحدپردازش مرکزی
۲-۸ ……………………………………………. ( I/O Units ) 2-2-3 ) واحدهای ورودی و خروجی
۲-۱۱ …………………………………………………………… ( Memory Unit ) 2-2-4 ) واحد حافظه
۲-۱۴ …………………………………………………………………………………………………………………….. PLC 2-3 ) انواع
۲- یکپارچه …………………………………………………………………………………………… ۱۵ PLC (2-3-1
۲- ماژولار …………………………………………………………………………………………… ۱۶ PLC (2-3-2
۳-۱ ………………………………………………………………………………………………. PLC -3 ورودی ها و خروجی های
۳-۱ ………………………………………………………………………… PLC 3-1 ) تعریف ورودی ها و خروجی های
۳- ۳-۲ ) تعریف سیگنال دیجیتال ……………………………………………………………………………………………….. ۵
۳- ۳-۳ ) تعریف سیگنال آنالوگ …………………………………………………………………………………………………. ۶
۳- ۳-۴ ) تعریف ورودی و خروجی دیجیتال ………………………………………………………………………………… ۷
۳- ۳-۴-۱ ) ورودی دیجیتال ………………………………………………………………………………………….. ۷
۳- ۳-۴-۲ ) خروجی دیجیتال ………………………………………………………………………………………… ۱۱
۳- ۳-۵ ) تعریف ورودی و خروجی آنالوگ …………………………………………………………………………………… ۱۴
۳- ۳-۵-۱ ) ورودی آنالوگ ۱۴
۳- ۳-۵-۲ ) خروجی آنالوگ …………………………………………………………………………………………… ۱۸
۳- ۳-۶ ) کارتهای ورودی و خروجی ۲۰
۳- ۳-۷ ) تبدیلات آنالوگ ها ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
۳- ۳-۸ ) آدرس دهی ورودی خروجی ها …………………………………………………………………………………….. ۲۲
۴-۱ ………………………………………………………………………………………………………………….. PLC -4 برنامه نویسی
۴- ۴-۱ ) سیستم عدد نویسی ………………………………………………………………………………………………………. ۱
۴- ۴-۱-۱ ) سیستم اعشاری (ده دهی) …………………………………………………………………………. ۲
۴- ۴-۱-۲ ) سیستم باینری (دو دویی) ………………………………………………………………………….. ۳
۴- ۴-۱-۲-۱ ) تبدیل عدد در سیستم باینری به صورت اعشاری ………………. ۴
۴-۶ …….. ( word ) کلمه ، ( Byte ) بایت ، ( Bit ) 4-1-2-2 ) تعریف بیت
۴- ۴-۱-۲-۳ ) منطق صفر و یک ………………………………………………………………… ۷
۴-۸ ………………………………….. ( Binery Coded Decimal ) BCD 4-1-3 ) سیستم
۴-۹ …………………………………………………………………… (HEX ) 4-1-4 ) سیستم مبنای ۱۶
۴-۱۰ ………………. HEX 4-1-4-1 ) تبدیل عدد در سیستم اعشاری به صورت
۴- اعشاری به صورت اعشاری ۱۱ HEX 4-1-4-2 ) تبدیل عدد در سیستم
۴- ۴-۲ ) اجرای متناوب و چرخشی برنامه …………………………………………………………………………………… ۱۳
۴-۱۴ Program Structure 4-3 ) ساختار برنامه
۵-۱ ………………………………………………………………………………………………………… What is IEC 1131-3 -5
۵-۲ …………………………………………………………………………….. IEC 1131 Ladder Diagram (5-1
۵-۳ …………………………………………………….. IEC 1131 Sequential Function Charts (5-2

۵-۷ …………………………………… IEC 1131 Function Block Diagram Overview (5-3
۵-۸ ……………………………………………………….. IEC 1131 Structured Text Overview (5-4
۵-۹ ………………………………………………………. Benefits of Structured Text (5-4-1
۵-۱۰ …………………………………………………………. Structured Text Examples (5-4-2
۵-۱۲ ………………………………………………………… IEC 1131 Instruction List Overview (5-5
۵-۱۲ …………………………………………………………… Instruction List example (5-5-1
۶-۱ ………………………………………………………………………………………………………. PLC -6 اجزای برنامه نویسی
۶- ۶-۱ ) دستورالعمل ها ………………………………………………………………………………………………………………. ۱
۶-۲ ………………………………………………………………………………………………………… AND (6-1-1
۶-۴ …………………………………………………………………………………………………………….. OR (6-1-2
۶-۶ …………………………………………………………………………………………………………. NOT (6-1-3
۶-۷ …………………………………………………………………………………………………………… SET (6-1-4
۶-۸ ……………………………………………………………………………………………………. RESET (6-1-5
۶-۹ …………………………………… (Comparators) و مقایسه گرها (Converter) 6-2 ) مبدل ها
۶-۱۰ ( Timers ) 6-3 ) زمان سنج ها
۶-۱۲ ………………………………………………………………………………………….. Pulse Timer (6-3-1
(۶-۳-۲ ON-Delay Timer
………………………………………………………………………………..
۶-۱۳
۶-۱۴ …………………………………………………………………………….. OFF-Delay Timer (6-3-3
۶-۱۵ ……………………………………………………………………………………………….. (Counters ) 6-4 ) شمارنده
۶-۱۶ ………………………………………………………………………………………….. UP Counter (6-4-1
۶-۱۷ ………………………………………………………………………………… DOWN Counter (6-4-2

) تاريخچه -١
ها تاريخچه كوتاهي دارند و از تولد اولين آنها عمر چنداني نمي گذرد . اولين PLC
ها در دهه ۷۰ براي استفاده در صنايع اتوموبيل سازي طراحي شدند. نخستين بار PLC
در سال ۱۹۶۸ به در صنعت معرفي شدند Modicon كنترلرهاي برنامه پذير توسط شركت
كه با هدف جايگزيني رله هاي مكانيكي از آنها استفاده مي شد.
و تحولات آن PLC تاريخچه
NTC ; Course : PLC Basic ١-۲
كار چندان ساده اي نبود چون به PLC در ابتدا ترغيب كردن صنتگران به استفاده از
راحتي قانع نمي شدند كه يك مجموعه كوچك از قطعات الكترونيكي به همراه چند خط
۵۰ تابلوي متشكل از مدارات رله – كنتاكتوري را انجام دهد . اما – برنامه بتواند وظايف ۴۰
با توجه به مزايايي كه داشت به تدريج رايج شد و سازندگان متعددي نيز PLC استفاده از
ها نيز از قابليت هاي بهتر و PLC در اين رشته پديدار شدند . با پيشرفت علم الكترونيك
بيشتري برخوردار شدند و در صنايع مختلف به كار گرفته شدند. هم اكنون بيش از ميليونها
در سراسر دنيا در حال كار هستند و روز به روز نيز به تعداد آنها افزوده مي شود.

پاسخ دهید