دانلود مقاله ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﭘﯿﺶ روی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

دانلود مقاله ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﭘﯿﺶ روی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

این فایل شامل مقاله ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﭘﯿﺶ روی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ می باشد که در ۱۵ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

مقدمه

اﻧﻘﻼب اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره اي و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮ ﺷﺌﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي در ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﺪﯾﺪﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻫﻤﭽﻮن  اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﮐﺎﺳﺘﻠﺰ و ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﮏ وﺑﺴﺘﺮ از ﭘﺪﯾﺪه اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ اي در دوره ﻣﻌﺎﺻﺮ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزي ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪي از ﺗﻌﺎﻣﻼت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎدي را ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزي ﮔﺮد ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ آﻧﻼﯾﻦ و آﻓﻼﯾﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ….

پاسخ دهید