دانلود مقاله آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﻬﻢ درﺧﺘﺎن و راه ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن

دانلود مقاله آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﻬﻢ درﺧﺘﺎن و راه ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن

این فایل شامل مقاله آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﻬﻢ درﺧﺘﺎن و راه ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن (داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﺻﻔﻬﺎن مدﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
اداره ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺳﺎل ١٣٩۴ ) می باشد که در ۱۴ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

 

پاسخ دهید