دانلود مقاله آموزش سریع و آسان بورس و توصیه های مهم برای سرمایه گذاری در بورس

دانلود مقاله آموزش سریع و آسان بورس و توصیه های مهم برای سرمایه گذاری در بورس در ۱۳ صفحه pdf

 ﺑﻮرس ﭼﯿﺴﺖ؟

 ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺑﻮرس

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻫﻤﻪي اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﺎ ﺑﻮرس را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﺤﻮهي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در آن و ﻓﻮاﯾﺪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪيﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از آن آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻮرس و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎي ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ راهﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎي ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ. اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ راه دﯾﮕﺮي ﻫﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎ وﺟﻮد دارد و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﺎدي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺗﺠﺎري ﺑﺰرگ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد. اﻣﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﺎدي ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي اﻧﺪك در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎي ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺷﺮﮐﺎي ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ اﻃﻼع از ﻧﺤﻮهي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، درآﻣﺪﻫﺎ و … دارد؛ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ، اﺻﻼً ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﺴﺎب و دﺧﻞ و ﺧﺮج اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﻪ در آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ، ﺑﻮرس اﻣﮑﺎن ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آورده و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاران اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮرس آﺷﻨﺎ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺳﺎده در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن، از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺤﻮهي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، راهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري، ﻓﻮاﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري……….

پاسخ دهید