دانلود تحقیق کم خونی یا فقر آهن

ﻛﻤﺒﻮد آھﻦ و ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آن ، از ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﺑﮫﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ آھﻦ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻠﺒﻮﻟﮫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن اﺳﺖ ، اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آھﻦ ﻣﻮاد و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺮاي ﺧﻮن ﺳﺎزي ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ B6،B12 ،Cﻣﻐﺬي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﻚ ، وﻳﺘﺎﻣﯿﻦ از ﻃﺮﻳﻖ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد  ﮔﺮوھﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ : ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ ٦ ﺳﺎل ، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺨﺼﻮص دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروري  ﻋﻠﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻓﻘﺮ آھﻦ در دوران ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﻠﻮغ در دوران ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﮫﺶ رﺷﺪ ﻧﯿﺎز دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺑﻪ آھﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺼﺮف آھﻦ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ روزاﻧﻪ  ، ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻛﻤﺒﻮد آھﻦ و ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد…

پاسخ دهید