دانلود جزوه فولاد جهت آمادگی آزمون محاسبات نظام مهندسی مرداد ۹۴

جزوه فولاد جهت آمادگي آزمون نظام مهندسي
-۱ الزامات عمومي …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
-۱-۱ تركيبات بار و كليات طراحي ………………………………………………………………………………………………………. ۷
-۲ كشش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸
-۱-۲ مراحل كنترل عضو كششي …………………………………………………………………………………………………………. ۹
-۱ كنترل تسليم در مقطع كل………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰ -۱-۲
-۲ كنترل گسيختگي كششي در محل سوراخ …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰ -۱-۲
-۳ سطح مقطع خالص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱ -۱-۲
-۴ تاخير برشي و سطح مقطع موثر …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳ -۱-۲
-۵ اعضاي كششي مركب از چند نيمرخ و ورق ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹ -۱-۲
-۶ كنترل برش قالبي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰ -۱-۲
-۷ كنترل لاغري (سرويس دهي)…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳ -۱-۲
-۸ ميل مهار سوله ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴ -۱-۲
-۳ ستونها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
-۱-۳ كمانش موضعي …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
۲۹ ……………………………………………………………………………………………………………………………..K -2-3 ضريب
-۳-۳ طول كمانش ستونها در قابها ……………………………………………………………………………………………………… ۳۲
-۴-۳ مقاومت فشاري ستونها …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
شكل و باكس ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸ I -1 ستونهاي با مقطع -۴-۳
……………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

1 دیدگاه برای ”دانلود جزوه فولاد جهت آمادگی آزمون محاسبات نظام مهندسی مرداد ۹۴“

پاسخ دهید