دانلود خلاصه کتاب طرح ها و برنامه های شهرسازی نوشته دکترمصطفی بهزادفر

دانلود رایگان خلاصه کتاب طرحها و برنامه های شهرسازی ( دکتر مصطفی بهزادفر ) مناسب برای کنکور ارشد شهرسازی

فھرست مطالب:
مقدمھ
فصل اول: مفاھیم و تعاریف پایھ
١)طرح و برنامھ
٢)طرح جامع
٣)طرح تفصیلی
۴)طرح ھای جامع یا عملیاتی
۵)طرح ھای موضعی- موضوعی
۶)روش مطالعھ و انجام طرح ھای جامع در ایران
٧)روش مطالعھ و انجام طرح ھای تفصیلی در ایران
٨)مفھوم کاربری زمین
٩)مفھوم سرانھ کاربری
١٠ )فضای گذران اوقات فراغت
١١ )فضای سبز
١٢ )کاربری ورزشی
١٣ )کاربری تفریحی
فصل دوم:سابقھ و مشخصات طرح ھای جامع و تفصیلی شھر تھران
١-اقدامات شھر سازی قبل از اولین طرح جامع
٢.اولین طرح جامع شھر تھران(طرح جامع مصوب ١٣۴٧ ھجری شمسی)
٣.طرح جامع دوم تھران،موسوم بھ طرح ساماندھی:
۴. طرح ھای تفصیلی مصوب تا قبل از طرح ھای تفصیلی و جامع جدید ( ١٣٨۶ ھجری شمسی)
۵.طرح ھای جامع و تفصیلی جدید
فصل سوم:
١.وضعیت فضاھای سبز و باز،و تفریحی و ورزشی از طرح جامع مصوب سال ١٣۴٧ تا طرح
ساماندھی
٢)وضعیت فضاھای سبز و باز،تفریحی و ورزشی از طرح دوم تا طرح جامع سوم
٣)وضعیت فضاھای سبز و باز،تفریحی و ورزشی در مقطع زمانی طرح جامع سوم

مقدمه:
نزدیک بھ نیم قرن است کھ طرح ھای جامع وتفصیلی چونان ابزار ھا و اسناد ھدایت توسعھ فضایی
شھر ھای ایرانی ھستند اما ھمچنان نا شناختھ بھ نظر می رسند.در واقع جامعھ علمی وعملی
کشورمان بھ درک موجز و درستی از طرح ھای جامع و تفصیلی نیاز دارد.
برای توضیح بیشتر مطالب طرح ھای جامع وتفصیلی محتوای کتاب در ٣ فصل تنظیم شده
است:فصل اول تحت عنوان “مفاھیم وتعاریف پایھ”شکل گرفتھ است کھ بھ تعریف طرح بّرنامھ جّامع
وتفصیلی پرداختھ شده وسپس طرح ھای جامع ،تفصیلی ،اجرایی ،موضوعی و موضعی تعریف شده
است.
در فصل دوم ،سابقھ ومشخصات طرح ھای جامع وتفصیلی شھر تھران شرح داده شده است.ابتدا بھ
اقدامات شھرسازی وسپس ویژگی ھای طرح ھای جامع اول ، دوم و سوم بازگو گردیده است.
در فصل سوم ،جایگاه فضاھای گذران اوقات فراغت در طرح ھای جامع شھر تھران شرح داده شده
است کھ بھ منظور توضیح سلسلھ مراتبی یکی از عناصر بخشی متن طرح ھای جامع می باشد

پاسخ دهید