دانلود جزوه کنکوری شیمی دبیرستان

جزوه شیمی کنکوری شامل  نکات آموزشی متعدد و مثال های فرآوان

صفحه اول برای نمونه در زیر گذاشته شده

ساختار اتم- فصل ۱ شیمی دوم
نظریه تالس
تالس آب را عنصر اصلی سازنده ی جهان هستی می داند.
نظریه ی ارسطو
ارسطو چهار عنصر آب، هوا، خاک واکنش را سازنده ی کاینات
می شناخت.
نظریه ی اتمی دالتون:
-۱ ماده از ذره های تجزیه ناپذیری به نام اتم ساخته شده است.
-۲ همه ی اتم های یک عنصر مشابه یکدیگرند.
-۳ اتم ها نه به وجود می آیند و نه از بین می روند.
-۴ همه ی اتم های یک عنصر جرم یکسان و خواص شیمیایی مشابه دارند.
-۵ مولکول ها از به هم پیوستن اتم ها به وجود می آیند.
-۶ در هرمولکول از یک ترکیب معین، نوع و تعداد نسبی اتم های
سازنده ی آن یکسان است.
-۷ در واکنش های شیمیایی اتم ها جا به جا می شوند و مواد جدید را می سازند.
بر روی « برقکافت » با پدیده ی « مایکل فارادی » برقکافت: نخستین بار
ماهیت الکتریکی مواد مطالعه کرد دانشمندان پس از این آزمایش ها و
اثبات وجود ماهیت الکتریکی در مواد، برای جریان الکتریسیته،
واحدهایی به نام الکترون پیشنهاد کردند.
پرتوی کاتدی : هر گاه به دو سر یک لوله ی شیشه ای دو الکترود منفی
(کاتد) و مثبت (آند) با ولتاژ بالا وصل و گاز درون لوله تخلیه شود،
پرتوهایی از قطب کاتد به سوی آند جاری می شوند که در برخورد با
از خود نور تولید می کنند. « فلوئورسنت » یک ماده ی
لوله های پرتوی کاتدی : نخستین مشاهده بر این که اتم ها از ذرات
کوچک تری به نام الکترون تشکیل شده اند با لوله پرتوی کاتدی به
دست آمد . این وسیله از دو صفحه فلزی به نام الکترود تشکیل شده
است که الکترود منفی کاتد و الکترود مثبت آ ند است . پرتو به دست
آمده که از کاتد به سوی آند حرکت می کند پرتو کاتدی نامیده می شود.
مدل اتمی تامسون : دارای چهاربند زیر است ۱- الکترون ها، که
ذره هایی با بار منفی هستند، درون فضای کروی ابر گونه ای با بار مثبت
پراکنده. ۲- اتم در مجموع خنثی است پس مقدار با ر مثبت فضای
کروی ابرگونه با مجموع بار منفی الکترون ها برابر اس ت . ۳- این ابر کروی
مثبت جرمی ندارد و جرم اتم به تعداد الکترون های آن بستگی دار د .
-۴ جرم زیاد اتم از وجود تعداد بسیار زیاد الکترو ن در آن ناشی می شود.
آزمایش رادرفورد : رادرفورد و همکارانش نادرس ت بودن مدل
تامسون را ثابت کرده و با طرح آزمایش جدیدی هسته ی اتم را کشف
کرده و بار مثبت درون هسته را به ذره هایی به نام پروتون نسبت دادند.
نوترون:: توسط چادویک در سال ۱۹۳۲ کشف شد . از نظر الکتریکی
خنثی و جرم آن اندکی بیشتر از جرم پروتون است.
عدد اتمی:: به تعدا د پروتون های هسته ی هر اتم، عدد اتمی آن اتم گفته
می شود که توسط هنری موزلی کشف شد.
عدد جرمی:: مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های یک اتم.
ایزوتوپ:: اتم های یک عنصر که عدد اتمی یکسان ولی عدد جرمی
متفاوت داشته باشند.
جرم اتمی نسبی:: نسبت جرم یک اتم به اتم دیگر.
واحد جرمی اتم :: امروز
۱۲
۱
۱۲ C جرم اتم کربن
واحد جرم » ۶ به عنوان
در نظر گرفته می شود. « amu » یا « اتمی
طیف نشری خطی :: طیفی است که مانند اثر انگشت می توان از آن برای
شناسایی فلزات و هیدروژن استفاده کرد.
مدل اتمی بور :: بور وجود هسته ی اتم را پذیرفت و گفت در اطراف
هسته ی هر اتم چند مدار یا سطح انرژی در فاصله های معین وجود
دارند و الکترون ها تنها مجازند در این مدارها یا سطوح انرژی به دور
هسته بچرخند . سطوح انرژی نزدیک به هسته ی اتم نسبت به سطوحی
که از هسته دورترند، انرژی کمتری دارند الکترو ن برای جا به جا شدن
از یک سطح انرژی پایی نتر به سطح بالاتر باید دقیقاً آن مقدار انرژی را
که برابر اختلاف انرژی این دو سطح است به دست آورد.
به معنی قرار داشتن « حالت پای ه » : حالت پایه، برانگیخته و یون ش
به « حالت برانگیخته » الکترون در پایین ترین و پایدارترین مدار انرژی و
« یونش » . معنی قرار داشتن الکترون در مدارهای بالاتر و ناپایدارتر اس ت
به حالتی گفته می شود که الکترون آن قدر از هسته دور شود که عملاً از
حوزه ی جاذبه ی هسته بیرون بیفتد.
و یک مقدار « بسته » انرژی کوانتومی :: مقدار انرژی که به صورت یک
مشخص مبادله می شود.
مدل اتمی شرودینگر :: شرودینگر مدل اتمی خود را بر مبنای رفتار
الکترون و با تأکید بر رفتار موجی آن ارایه « ذره ای- موجی » دوگانه ی
داد. شرودینگر به جای آن که حرکت الکترون را مانند بور به یک مسیر
دایره ای محدود کند، برای حر ک ت الکترون یک فضای کروی سه بعدی
نام دارد. « اوربیتال » تصور کرد که
عدد کوانتومی :: عددهایی هستند که موقعیت هر الکترون در اطراف هسته
را مشخص می کنند.
در نظر ml ، l ، n شرودینگر برای هر الکترون، سه عدد کوانتومی
قبلاً توسط بور معرفی شده بو د . عدد کوانتومی n گرفت. عدد کوانتومی
معرفی شد. « پانولی » نیز وجود دارد که بعداً توسط ms چهارمی به نام
عدد کوانتومی » یا n عدد کوانتومی ::m ،n ، l عددهای کوانتومی
عدد کوانتومی » یا L شماره ی لایه ی الکترون، عدد کوانتوم ی « اصلی
عدد کوانتومی » یا ml زیر لایه ی الکترون و عدد کوانتومی « اوربیتالی
جهت گیری اوربیتال های الکترونی در فضا را نشان می دهد. « مغناطیسی
n و انرژی و پایداری الکترون :: عدد کوانتومی n ارتباط بین عدد کوانتومی
با انرژی الکترون نسبت مستقیم و با پایداری آن نسبت عکس دار د . هر
کوچ کتر باشد، الکترون به هسته نزدیک تر، انرژی آن کمتر n چه عدد
و پایداری آن بیشتر است.
حرکت اسپینی:: چرخش الکترون به دور محور خود.
s عدد کوانتومی m
:: جهت چرخش الکترون به دور خو د و می تواند
۲
+ ۱ (در
جهت عقربه های ساعت) و
۲
− ۱ (در خلاف جهت عقربه های ساعت) باشد.
اصل طرد پائولی :: در یک اتم، هیچ دو الکترونی وجود ندارند که هر چهار
عدد کوانتومی آنها یکسان باشد.
ترتیب الکترون گیری اوربیتال ها :: در یک زیر لای ه ، ابتدا در هر اوربیتال یک
الکترون با اسپین مشابه قرار م یگیرد و جفت شدن اوربیتال ها هنگامی
آغاز می شود که دیگر اوربیتال خالی در آن زیر لایه وجود نداشته باشد.
انرژی نخستین یونش :: انرژی لازم برای جدا کردن یک مول الکترون از یک
مول ات م خنثی گازی ارتباط انرژی نخستین یونش عنصرها در یکدیگر با
افزایش عدد اتمی آنها و کاهش شعاع اتمی بزر گتر می شود ولی در مورد
گروه های ۱۳ و ۱۶ وضعیت استثنایی دیده می شو د . یعنی از گروه ۲ به ۱۳ و از
گروه ۱۵ به ۱۶ انرژی نخستین یونش به جای افزایش، کاهش پیدا می کند.
خواص تناوبی عناصر فصل ۲ شیمی دوم
اصل مندلیف :: عناصر را بر اساس افزایش جرم ات م ی در ردیف هایی کنار
یکدیگر قرار داده و عنصرهای با خواص مشابه در ستون هایی در زیر
یکدیگر چید.
قانون تناوبی عنصرها :: هر گاه عنصرها را بر حسب افزایش عدد اتمی در
کنار یکدیگر قرار دهیم خواص فیزیکی و شیمیایی آنها به طور تناوبی
تکرار می شود.
ویژگی نافلزها :: ۱- به طور معمول رسانه های خوبی برای گرما و برق
نیستند. ۲- شکننده اند ۳- عموماً از سطوح براق برخوردار نیستن د .
-۴ قابلیت چکش خواری و مفتول شدن ندارند.
فلزهای قلیایی :: نام دیگر عنصرهای گروه اول اس ت . همگی نرم و بسیار
واکنش پذیرند.

دانلود جزوه کامل از لینک زیر

پاسخ دهید