مقاله تشخیص و برنامه مراقبت پرستاری تخصصی ( ناندا )

دانلود مقاله تشخیص و برنامه مراقبت پرستاری تخصصی ( ناندا )

این فایل شامل مقاله تشخيص های پرستای و برنامه مراقبت پرستای (NANDA 2013) می باشد که در ۷۶ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

دﯾﺒﺎﭼﻪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري روش ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و درﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﻫﺎي اﺷﺨﺎص ﯾﺎ گروه ها، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ از ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻤﻊ آوری شده است…

پاسخ دهید