جزوه درسی حقوق مدنی ( ۵ ) مفهوم خانواده

حقوق مدنی ( ۵ ) مفهوم خانواده

تعداد صفحات:۵۵

قالب:pdf

ﺧﺎﻧﻮاده به ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺎم ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮده، ﮔﺮوھﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﮐﺐ از ﺷﺨﺺ و ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﯽ و ھﻤﺴﺮ او که از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. ﺿﺎبطه اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ھﻤﺎن ارث ﺑﺮدن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻮاده به ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎص ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده هسته ای، عبارت از زن و ﺷﻮھﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان که ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ شوهر و پدر هستند….

پاسخ دهید