مقاله روانشناسي مرضي كودك و نوجوان

دورة روان  شناسي مرضي، به اين علت داير شد تا نواقص كتا بهاي درسي سنتي را در بررسي چگونگي
اختلالات روان شناختي مرتفع سازد. تمام كتاب هاي اين دوره كه توسط دانش پژوهان برجسته و كارورزان
مجرب در اين حوزه به تحرير درآمده، به صورت متون جداگانة خارج از كلاس نيز خواندن ياند، ليكن
همراه با متون درسي مجموعة كامل و منبع جامعي را در روان شناسي باليني تشكيل خواهند داد. دانشجويان
روان شناسي، مشاوره، پزشكي، پرستاري و مددكاري و همچنين كارورزان بسياري از حرفه هاي تخصصي،
نيازمند مطالعة اختلالات رواني اند تا از احوال كساني كه دچار اضطراب، افسردگي، وسواس و اختلالات
ديگرند، آگاهي پيدا كنند و بدانند اين اختلالات تا چه حد شيوع دارند و چه كساني بيشتر در معرض خطر
ابتلاي به آنها قرار دارند. اين سلسله كتا بها، همچنين مورد توجه افرادي خواهد بود كه درصددند، عميق تر
از خوانندگان كتا بهاي سنتي وارد موضوع شوند و پاسخ هاي امتحاني، پژوهش ها، طرح ها، تكليف ها يا
تصميم هاي عملي خود را بر پاية درك روشن تر و فهم كامل تري از شواهد پژوهشي قرار دهند.

پاسخ دهید