مقاله آموزشی آنتروپی ( فصل ۶ معیاری برای بی نظمی )

مقاله آموزشی آنتروپی ( فصل ۶ معیاری برای بی نظمی )

دانلود مقاله آموزشی آنتروپی ( فصل ۶ معیاری برای بی نظمی ) تعداد صفحات:۳۱ قالب:pdf ﻣﻌﯿﺎري ﺑﺮاي ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ در ﻓﺼﻞ ۵، ﻗﺎﻧﻮن دوم ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ و آن را ﺑﺮاي ﺳﯿﮑﻞﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﺳﯿﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﯾﻢ. در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ، ﻗﺎﻧﻮن دوم را ﺑﺮاي ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ [...]
جزوه گزارش کار آزمایشگاه فیزیک – مکانیک

جزوه گزارش کار آزمایشگاه فیزیک – مکانیک

دانلود جزوه گزارش کار آزمایشگاه فیزیک – مکانیک تعداد صفحات:۳۵ قالب:pdf هرچه تعداد دفعات انجام یک آزمایش بیشتر باشد نتیجه دقیق تر است در اینجا ما قصد داریم این آزمایشات را ده مرتبه تکرار کنیم….
مقاله کاربرد فرزکاری و مطالب پیرامون آن

مقاله کاربرد فرزکاری و مطالب پیرامون آن

دانلود مقاله کاربرد فرزکاری و مطالب پیرامون آن تعداد صفحات:۴۸ قالب:pdf مقدمه: ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻗﻄﻌﺎت و اﺟﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت از وﺳﺎﯾﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﮐﺎر، دﺳﺘﮕﯿﺮه درب، ﺗﮑﻤﻪ،ﭼﮑﺶ، ﻗﻠﻢ، ﺳﻮﻫﺎن ﺗﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ [...]