دانلود پروژه انرژی هیدروژنی و کاربرد آن در پیل های سوختی

دانلود پروژه انرژی هیدروژنی و کاربرد آن در پیل های سوختی

مقدمه اﮔﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﻤﻌﻴ?ﺖ ﺟﻬ?ﺎن در اواﺋ?ﻞ ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ هﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧ?ﺮژي ﻣﺘ?ﺪاول در ﺣ?ﺎل اﺗﻤ?ﺎم ﺑ?ﻮدﻩ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻗﺮن٢١ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺪ. اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻧﺮژي هﺴﺘﻪ اي [...]
دانلود جزوه کامل و تصویری سیمولینک

دانلود جزوه کامل و تصویری سیمولینک

آﻣﻮزش ﺳﯿﻤﻮﻟﯿﻨﮏ  ﺳﯿﻤﻮﻟﯿﻨﮏ ﻧﺮم اﻓﺰارﯾﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯿﺪ از اون اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺘﻠﺒﻪ ﮐﻪ داراي ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي زﯾﺎدي در زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮق و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻪ. ا ﻣﺎ ﻧﺮم [...]
دانلود پروژه طراحی تابلو برق LED 8*8

دانلود پروژه طراحی تابلو برق LED 8*8

ﻓﺼﻞ اول اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ روان ۱-۲- ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ۸*۸ LED ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از LED ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ وﻇﯿﻔﻪ LED ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اي اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اي ﺳﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻤﺎﯾﺶ ان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮوف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ [...]
دانلود پروژه ترانسفورماتورهای توزیع نیرو

دانلود پروژه ترانسفورماتورهای توزیع نیرو

۱٫ ﻣﻘﺪﻣﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽ رود و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪه اي ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻫﻨﻮز ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد [...]
دانلود پروژه شبیه سازی ساختار های الکترومغناطیسی با CST

دانلود پروژه شبیه سازی ساختار های الکترومغناطیسی با CST

ساختارهای پنهان سازی                                       پنهان سازی آرایه ای از استوانه های فلزی پنهان سازی یک استوانه بزرگ بجای آرایه استوانه ها افزایش قطر ساختار واستوانه کاهش طول استوانه داخلی شبیه سازی ساختار پنهان ساز با دی [...]
دانلود کتاب روش طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیک

دانلود کتاب روش طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیک

دوستان عزیز کتاب روش طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیک رو از لینک زیر دانلود کنید مولفان: دکتر خلیل مافی نژاد – مهندس فرامرز صبوری چکیده : همگامی با رشد بی وقفه تکنولوژی، مستلزم وقوف کامل بر ریشه های این حرکت سریع است. الکترونیک [...]
دانلود پروژه کارآموزی ترانسفورماتور خشک رزینی

دانلود پروژه کارآموزی ترانسفورماتور خشک رزینی

دوستان عزیز رشته مهندسی برق میتونن پروژه کارآموزی ترانسفورماتور خشک رزینی رو از لینک زیر دانلود کنند. مقدمه: یک ترانسفورماتور فشاري قوي خشک به نام ،ABB در ژوئیه ۱۹۹۹ ، شرکت ساخته است که نیازي به روغن جهت خنک شدن بار به عنوان دي [...]