فایل ترجمه فارسی The Integration Technologies and Tools for IoT Environments

فایل ترجمه فارسی The Integration Technologies and Tools for IoT Environments

فایل ترجمه شده با عنوان The Integration Technologies and Tools for IoT Environments را می توانید از لینک زیر دانلود کنید. دانل   مشخصات فایل انگلیسی: فرمت:pdf تعداد صفحات: ۳۴ تعداد کلمات (بدون در نظر گرفتن جداول، تصاویر، مراجع [...]
آشنایی و ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺗﮑﻞ OPC در اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ

آشنایی و ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺗﮑﻞ OPC در اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ

دانلود مقاله آشنایی و ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺗﮑﻞ OPC در اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ تعداد صفحات:۳۱ قالب:pdf OPC و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي روﺷﯽ ﯾﮑﺴﺎن و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي [...]
مقاله طراحی نورپردازی در استخر ها

مقاله طراحی نورپردازی در استخر ها

دانلود مقاله طراحی نورپردازی در استخر ها تعداد صفحات:۶۰ قالب:pdf ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎ؛اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ،ﺟﮑﻮزي ﻫﺎ،ﺳﻮﻧﺎي ﺧﺸﮏ و ﺳﻮﻧﺎي ﺑﺨﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ آب و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺮﻃﻮب ﻓﻀﺎي اﺳﺘﺨﺮ،اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد ﺷﻮك اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و [...]
مقاله اشنایی با مدارهای فرمان

مقاله اشنایی با مدارهای فرمان

بهره دبردار ی مطمئن و بی وقفه از تاسیسات الکتریکی و مراکز تولید نیرو و تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز تجهیزات برقی کارخانجات صنعتی و مراکز اقتصادی تا  حدود زیادی به خصوصیات و ویژگی ها و طرز عمل کلیدها و وسایل کنترل مدارها بستگی دارد . [...]
مقاله دستور کار آزمايشگاه مدار منطقي

مقاله دستور کار آزمايشگاه مدار منطقي

دستور کار حاضر بر مبنای درس مدار های منطقی دوره کارشناسی پیوسته رشته های مهندسی برق – الکترونیک تهیه و تنظیم شده است. در دستور کار حاضر ۱۲ دستورکار بر اساس فصل های درسی کتاب مدارهای منطقی موریس مانو تهیه شده است که اساتید معزز به صلاح [...]
دانلود مقاله تاﺳﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ

دانلود مقاله تاﺳﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ

دانلود مقاله تاﺳﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ این فایل شامل مقاله تاﺳﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ: ( برق ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺪرت ) دانشگاه فنی شهید چمران کرمان می باشد که در ۱۶۲ صفحه pdf می باشد.