کتابچه آموزش کلیدهای میانبر مخفی در فتوشاپ

کتابچه آموزش کلیدهای میانبر مخفی در فتوشاپ

دانلود کتابچه آموزش کلیدهای میانبر مخفی در فتوشاپ تعداد صفحات:۲۰ قالب:pdf اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﭼﻘﺪر در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر و ﺑﺎزدھﯽ ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ داره ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻨﻪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪاره ، وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﮭﻤﻪ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮی اﺳﺘﻔﺎده [...]
دانلود ویرایش چهارم کتاب زبان برنامه نویسی++C ( بییارنه استراستروپ )

دانلود ویرایش چهارم کتاب زبان برنامه نویسی++C ( بییارنه استراستروپ )

دانلود ویرایش چهارم کتاب زبان برنامه نویسی++C ( بییارنه استراستروپ ) این فایل شامل ویرایش چهارم کتاب زبان برنامه نویسی++C ( بییارنه استراستروپ ) می باشد.در این مجموعه سعی بر آن شده تا زبان ++C به بهترین نحو بیان شود. قالب : pdf تعداد [...]
دانلود پروژه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﺮگشتی

دانلود پروژه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﺮگشتی

این فایل شامل پروژه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﺮگشتی در ۱۱۰ صفحه pdf می باشد. ﭘﺮﻭژﻩ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ  ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﻋﻨﻮﺍﻥ: ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ: ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﺷﻜﻮﺗﻲ [...]
دانلود کتاب راهنمای ثبت و ویرایش مقاله در دانشنامه ویکی پدیا

دانلود کتاب راهنمای ثبت و ویرایش مقاله در دانشنامه ویکی پدیا

این مجموعه شامل کتاب راهنمای ثبت و ویرایش مقاله در دانشنامه ویکی پدیا در ۵۴ صفحه در قالب pdf می باشد مقدمه ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻭﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺸﻬﻮﺭﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩﻫﺎﯼ ﻋﺼﺮ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻪﮐﺎﺭ ﺁﻥ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱۸ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻣﺪﺧﻞ ﺑﻪ ۲۷۹ ﺯﺑﺎﻥ [...]