دانلود رساله ارشد پروتکل مديريت هوشمند ازدحام در شبکه های حسگر بي سيم با كاربرد پزشکي

دانلود رساله ارشد پروتکل مديريت هوشمند ازدحام در شبکه های حسگر بي سيم با كاربرد پزشکي

رساله ارشد با تعداد صفحات ۱۲۴ ، با عنوان ارائه یک پروتکل مديريت هوشمند ازدحام در شبکه های حسگر بي سيم با كاربرد پزشکي با فهرست مطالب زیر قابل خرید می باشد.  این رساله در سال تحصیلی ۹۴ گرد آوری شده است. چکيده يک شبکه حسگر بي سيم به [...]
مقاله استفاده از BS های متحرک جهت بهبود عدالت ترافیک در شبکه های  LTE

مقاله استفاده از BS های متحرک جهت بهبود عدالت ترافیک در شبکه های LTE

ترجمه مقاله “استفاده از BS های متحرک جهت بهبود عدالت ترافیک در شبکه های  LTE”   در فایل زیر موجود می باشد. این ترجمه به صورت مفهومی می باشد. ممکن است قسمت هایی از مقاله اصلی به صورت لغت به لغت ترجمه نشده باشد. در مقاله انگلیسی مفاهیم و [...]
مقاله مکان پویای BS های متحرک در WSN با استفاده از الگوریتم جست و جوی هارمونی مبتنی برخوشه

مقاله مکان پویای BS های متحرک در WSN با استفاده از الگوریتم جست و جوی هارمونی مبتنی برخوشه

ترجمه مقاله “نقل مکان پویای BS های متحرک در WSN با استفاده از الگوریتم جست و جوی هارمونی مبتنی برخوشه”   در فایل زیر موجود می باشد. این ترجمه به صورت مفهومی می باشد. ممکن است قسمت هایی از مقاله اصلی به صورت لغت به لغت ترجمه [...]
مقاله امنیت اطلاعات در وبسایت ها

مقاله امنیت اطلاعات در وبسایت ها

دانلود مقاله امنیت اطلاعات در وبسایت ها تعداد صفحات:۲۰ قالب:pdf اﻣﻨﯿﺖ، ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺌﻮرﯾﺎت ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎري ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺰء [...]
دانلود مقاله پردازش تصاویر دیجیتال

دانلود مقاله پردازش تصاویر دیجیتال

دانلود مقاله پردازش تصویر دیجیتال تعدادصفحات:۲۲ قالب:pdf خلاصه پردازش تصاویر امروزه بیشتر به موضوع پردازش تصویر دیجیتال گفته می‌شود که شاخه‌ای از دانش رایانه است که با پردازش سیگنال دیجیتال که نماینده تصاویر برداشته شده با دوربین [...]
مقاله معماری شبکه مراکز داده و بررسی چند نمونه

مقاله معماری شبکه مراکز داده و بررسی چند نمونه

دانلود مقاله مقاله معماری شبکه مراکز داده و بررسی جند نمونه تعداد صفحات:۳۷ قالب:pdf ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺮدازش اﺑﺮي ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﭘﺮدازش و [...]
آشنایی و ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺗﮑﻞ OPC در اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ

آشنایی و ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺗﮑﻞ OPC در اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ

دانلود مقاله آشنایی و ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺗﮑﻞ OPC در اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ تعداد صفحات:۳۱ قالب:pdf OPC و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي روﺷﯽ ﯾﮑﺴﺎن و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي [...]
پایان نامه کارت های هوشمند

پایان نامه کارت های هوشمند

دانلود پایان نامه کارت هوشمند چکیده:   از حدود چهار دهه قبل، اولین کارت های هوشمند به بازار عرضه شدند و به دلیل کاربردهای گسترده آنها با سرعت فزاینده ای در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفتند. یک کارت هوشمند عبارت است از جسم [...]
مقاله معرفی استاندارد ها و اصول رابط های کاربری در سیستم های اطلاعاتی

مقاله معرفی استاندارد ها و اصول رابط های کاربری در سیستم های اطلاعاتی

مقاله معرفی استاندارد ها و اصول رابط های کاربری در سیستم های اطلاعاتی این فایل شامل مقاله معرفی استاندارد ها و اصول رابط های کاربری در سیستم های اطلاعاتی می باشد که در ۲۵ صفحه pdf قابل دریافت می باشد. هر سیستم اطلاعاتی برای طراحی رابط [...]
مقاله نقش فناوری اطلاعات درمدیریت بحران

مقاله نقش فناوری اطلاعات درمدیریت بحران

این فایل شامل مقاله نقش فناوری اطلاعات درمدیریت بحران می باشد که در ۱۳ صفحه pdf قابل دریافت می باشد. چکیده براساس آمار سازمان ملل متحد بلاياي طبيعي هر سال حدود۲۰۰ هزار نفر از مردم جهان را به كام مرگ فرستاده و حدود ‪ ۳۰۰ميليارد دلار [...]