جزوه درسی حقوق مدنی ( ۵ ) مفهوم خانواده

جزوه درسی حقوق مدنی ( ۵ ) مفهوم خانواده

حقوق مدنی ( ۵ ) مفهوم خانواده تعداد صفحات:۵۵ قالب:pdf ﺧﺎﻧﻮاده به ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺎم ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮده، ﮔﺮوھﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﮐﺐ از ﺷﺨﺺ و ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﯽ و ھﻤﺴﺮ او که از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. ﺿﺎبطه اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ھﻤﺎن ارث ﺑﺮدن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻮاده به ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎص ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده [...]
دانلود کتاب ﺣﻘﻮق ﺟﺰا اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ۱  ( فصل ﻧﺨﺴﺖ – ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی )

دانلود کتاب ﺣﻘﻮق ﺟﺰا اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ۱ ( فصل ﻧﺨﺴﺖ – ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی )

این مجموعه شامل کتاب ﺣﻘﻮق ﺟﺰا اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ۱  ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ- ﮐﻠﯿﺎت ( فصل ﻧﺨﺴﺖ – ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ) می باشد که در ۲۸ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.
دانلود کتاب روش تحقیق بدون معلم

دانلود کتاب روش تحقیق بدون معلم

دانلود کتاب روش تحقیق بدون معلم برای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ این فایل شامل کتاب روش تحقیق بدون معلم تالیف:دﮐﺘﺮ اﺳﺪالله ﺷﻤﺲ – ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻌﯿﺪ اﻓﺮوغ تعداد صفحات: ۱۷۹ قالب: pdf  
دانلود پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت

دانلود پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت

این مجموعه شامل پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ۲۳ صفحه pdf قابل مشاهده می باشد.  ﭼﮑﯿﺪه: ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ دوره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺞ دوره ﺗﻘﻨﯿﻨﻨﯽ دارﯾﻢ [...]
دانلود پایان نامه جرایم رایانه ای منایب برای رشته حقوق و مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه جرایم رایانه ای منایب برای رشته حقوق و مهندسی فناوری اطلاعات

دوستان میتونند پایان نامه با عنوان جرایم رایانه ای  که مناسب مهنذسی فناوری اطلاعات و رشته حقوق میباشد را از زیر دانلود کنند عنوان پایان نامه: جرایم رایانه ای قالب بندی : pdf شرح مختصر : امروز بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات نوین،که تجلى [...]