مقاله ارتباط اعتیاد ،تاب آوری و مولفه های هیجانی

مقاله ارتباط اعتیاد ،تاب آوری و مولفه های هیجانی

دانلود مقاله ارتباط اعتیاد ،تاب آوری و مولفه های هیجانی تعداد صفحات:۸ قالب:pdf چکیده: ﻫــﺪف: ﻫــﺪف ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ ﺑﺮرﺳــﯽ ارﺗﺒــﺎط اﻋﺘﯿــﺎد ﺑــﺎ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺖ ﮐﻨﻨــﺪه ( ﺗــﺎبآوري )و ﻋﻮاﻣــﻞ ﺧﻄــﺮ ( اﻓﺴــﺮدﮔﯽ، اﺿــﻄﺮاب و  اﺳﺘﺮس ) [...]
مقاله ۱۱ قانون فراموش شده در زندگی

مقاله ۱۱ قانون فراموش شده در زندگی

دانلود مقاله ۱۱ قانون فراموش شده در زندگی تعداد صفحات:۱۴ قالب:pdf ﯾﺎزده ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه در زﻧﺪﮔﯽ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد از ﻗﺪرت ذﻫﻦ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ واﮐﻨﺶ [...]
مقاله روانشناسی مرضی

مقاله روانشناسی مرضی

حقیقتی محض که درمورد همه مردم صادق است این است که همه ماروزگاری کودک بوده ایم هر یک از ما ناآگاهانه سفری از بدو تولد اغاز کرده از نوجوانی و سپس جوانی گذرکرده وبه سنین بزرگسالی رسیده ایم و برخی از ان هم فراتررفته ایم.اگر چه به دلایلی [...]
مقاله نقش پدر در تربیت کودک

مقاله نقش پدر در تربیت کودک

طي سالهاي  اخير، نقش پدر در مراقبت از كودك دستخوش تغيير شده و بهبود يافته است. همچنان كه زنان، به ميل خويش يا به ضرورت، بيش از پيش در كسب درآمد خانواده سهيم م يشوند، پدران نيز لزوماً بايد در امر مراقبت از كودك شركت كنند. اين نقشي است [...]
مقاله روانشناسي مرضي كودك و نوجوان

مقاله روانشناسي مرضي كودك و نوجوان

دورة روان  شناسي مرضي، به اين علت داير شد تا نواقص كتا بهاي درسي سنتي را در بررسي چگونگي اختلالات روان شناختي مرتفع سازد. تمام كتاب هاي اين دوره كه توسط دانش پژوهان برجسته و كارورزان مجرب در اين حوزه به تحرير درآمده، به صورت متون [...]
مقاله بهداشت روانی

مقاله بهداشت روانی

بهداشت روانی • معناي لغوي به معناي تندرستي ، سلامت و واژه health است. واژه mental health بهداشت رواني در زبان انگليسي معادل به معناي ذهني و رواني و.. به كار رفته است     • معناي اصطلاحي : به دو صورت كلي بيان شده است ۱٫ به [...]
مقاله روانشناسی تربیتی

مقاله روانشناسی تربیتی

مقاله روانشناسی واژه روانشناسی در قرن شانزدهم میلادی به دو اصطلاح یونانی psyche به معنی روان و logos به معنی مطالعه یک موضوع ساخته شده است. و این دو هدف را دنبال میکند: ۱٫درک وفهم فرایندهای یادگیری وآموزش ۲٫تهیه و گسترش راه های بهبو د [...]
جزوه درسی حقوق مدنی ( ۵ ) مفهوم خانواده

جزوه درسی حقوق مدنی ( ۵ ) مفهوم خانواده

حقوق مدنی ( ۵ ) مفهوم خانواده تعداد صفحات:۵۵ قالب:pdf ﺧﺎﻧﻮاده به ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺎم ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮده، ﮔﺮوھﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﮐﺐ از ﺷﺨﺺ و ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﯽ و ھﻤﺴﺮ او که از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. ﺿﺎبطه اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ھﻤﺎن ارث ﺑﺮدن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻮاده به ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎص ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده [...]