کتابچه آموزش کلیدهای میانبر مخفی در فتوشاپ

کتابچه آموزش کلیدهای میانبر مخفی در فتوشاپ

دانلود کتابچه آموزش کلیدهای میانبر مخفی در فتوشاپ تعداد صفحات:۲۰ قالب:pdf اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﭼﻘﺪر در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر و ﺑﺎزدھﯽ ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ داره ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻨﻪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪاره ، وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﮭﻤﻪ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮی اﺳﺘﻔﺎده [...]
مقاله آموزشی آنتروپی ( فصل ۶ معیاری برای بی نظمی )

مقاله آموزشی آنتروپی ( فصل ۶ معیاری برای بی نظمی )

دانلود مقاله آموزشی آنتروپی ( فصل ۶ معیاری برای بی نظمی ) تعداد صفحات:۳۱ قالب:pdf ﻣﻌﯿﺎري ﺑﺮاي ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ در ﻓﺼﻞ ۵، ﻗﺎﻧﻮن دوم ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ و آن را ﺑﺮاي ﺳﯿﮑﻞﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﺳﯿﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﯾﻢ. در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ، ﻗﺎﻧﻮن دوم را ﺑﺮاي ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ [...]
مقاله تقسیم بندی حاملگی اکتوپیک

مقاله تقسیم بندی حاملگی اکتوپیک

دانلود مقاله تقسیم بندی حاملگی اکتوپیک تعداد صفحات:۶۶ قالب:pdf حاملگی اکتوپیک (نابجا) بلاستوسیست به دنبال لقاح و عبور از لوله فالوپ، در پوشش اندومتری حفره رحم لانه گزینی می کند. لانه گزینی در هر نقطه دیگر، “نابجا” (اکتوپیک) [...]
منابع آزمون ورود به حرفه مهندسان شهریور ۹۵

منابع آزمون ورود به حرفه مهندسان شهریور ۹۵

مواد و منابع آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پايه سه) شهریور ۱۳۹۵ رشته عمران (محاسبات) • مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) • مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- (۱۳۹۲) • مبحث هشتم ( طرح و [...]