دانلود کتاب حسابداری مقدماتی

دانلود کتاب حسابداری مقدماتی

دانلود کتاب حسابداری مقدماتی تعداد صفحات:۲۵۲ قالب:pdf حســابداري براي تمام کســانی که به انجام فعالیت های اقتصادی می پردازند از ضرورت هاي مامروزه آشــنايي با مفاهی اجتناب ناپذير اســت. در کتاب حاضر ســعی شده است که رئوس کلی مباحث [...]
مقاله استانداردهای حسابدرای

مقاله استانداردهای حسابدرای

۱-استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است.مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری  با هدف تدوین استانداردهای حسابدرای هماهنگ تهیه وبه پیوست این برنامه ارائه گردیده است. ۲-دامنه کاربرد [...]
مقاله استانداردهای حسابداری

مقاله استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گردشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری باهدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه وبه پیوست این مجموعه ارائه شده است . این مجموعه دارای ۶۶ [...]
دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی حسابداری صنعتی خرداد ۹۵

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی حسابداری صنعتی خرداد ۹۵

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی حسابداری صنعتی خرداد ۹۵٫۳٫۱۰ این فایل شامل سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی حسابداری صنعتی خرداد ۹۵ سال سوم رشته حسابداری می باشد. که در ۷ صفحه pdf  قابل دریافت می باشد.
دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی حسابداری شرکت ها خرداد ۹۵

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی حسابداری شرکت ها خرداد ۹۵

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی حسابداری شرکت ها خرداد ۹۵٫۳٫۸ این فایل شامل سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی حسابداری شرکت ها خرداد ۹۵ سال سوم رشته حسابداری می باشد که در ۸ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.
دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی مفاهیم و روشهای آماری ۲ حسابداری خرداد ۹۵

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی مفاهیم و روشهای آماری ۲ حسابداری خرداد ۹۵

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی مفاهیم و روشهای آماری ۲ حسابداری خرداد ۹۵٫۳٫۵ این فایل شامل سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی مفاهیم و روشهای آماری ۲ خرداد ۹۵ سال سوم حسابداری که در ۳ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.  
دانلود سوالات امتحان نهایی اصول حسابداری ۲ همراه با پاسخنامه تشریحی خرداد ۹۵

دانلود سوالات امتحان نهایی اصول حسابداری ۲ همراه با پاسخنامه تشریحی خرداد ۹۵

دانلود سوالات امتحان نهایی اصول حسابداری ۲ همراه با پاسخنامه تشریحی خرداد ۹۵٫۳٫۳ این فایل شامل سوالات امتحان نهایی اصول حسابداری ۲ همراه با پاسخنامه تشریحی خرداد ۹۵ سال سوم رشته حسابداری ودر ۷ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.