مقاله ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎﻓﺘﯽ و ﻋﺮﺿﻪ آﻧﺘﯽ ژن

مقاله ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎﻓﺘﯽ و ﻋﺮﺿﻪ آﻧﺘﯽ ژن

دانلود مقاله ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎﻓﺘﯽ و ﻋﺮﺿﻪ آﻧﺘﯽ ژن  تعداد صفحات:۵۴ قالب:pdf درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﺘﯽ  ﺑﺎدي ﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل B ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﯾـﮏ آﻧﺘـﯽ ژن را ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ، ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل T ﺗﻨﻬﺎ آﻧﺘﯽ ژﻧﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ ﻫﻨﺪ ﮐﻪ [...]
مقاله آموزشی واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

مقاله آموزشی واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

دانلود مقاله آموزشی واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﻮﻣﺒﺲ و ژل ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎ واﺳﻄﻪIgE (ﻧﻮع I) ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی(ﻧﻮع II) ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻤﻨﯽ (ﻧﻮع III) ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮي ﯾﺎ DTH (ﻧﻮع IV) [...]
مقاله ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ژن و آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی

مقاله ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ژن و آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی

دانلود مقاله ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ژن و آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی تعداد صفحات:۵۱ قالب:pdf ﻗﺪرت ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻣﯿﺎن آﻧﺘﯽ ژن  آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﻼﺳﻤﻮﻧﯽ ﺳﻄﺤﯽ(SPR) واﮐﻨﺶ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﯽ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي آﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﺳﯿﻮن رادﯾﻮاﯾﻤﻮﻧﻮاﺳﯽ (RIA) آزﻣﻮن ﺟﺬب اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ [...]
مقاله تقسیم بندی حاملگی اکتوپیک

مقاله تقسیم بندی حاملگی اکتوپیک

دانلود مقاله تقسیم بندی حاملگی اکتوپیک تعداد صفحات:۶۶ قالب:pdf حاملگی اکتوپیک (نابجا) بلاستوسیست به دنبال لقاح و عبور از لوله فالوپ، در پوشش اندومتری حفره رحم لانه گزینی می کند. لانه گزینی در هر نقطه دیگر، “نابجا” (اکتوپیک) [...]
مقاله تفسیر آزمایش های روتین و غیر روتین

مقاله تفسیر آزمایش های روتین و غیر روتین

دانلود مقاله تفسیر آزمایش های روتین و غیر روتین تعداد صفحات:۳۳ قالب:pdf :آزﻣﺎﻳﺸﺎت روﺗﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ :CBC_FBS_BS_Hb-HCT_PLT-PT-PTT-Cholestrol_Fb-Cr- BUN-Na-K-Ca-اﻟﻒ- آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮن LDL-HDL- :,UA-UCب- آزﻣﺎﻳﺶ ادرار ج- آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺪﻓﻮع:ﮔﺎﻳﺎگ و ﻛﺸﺖ ﻣﺪﻓﻮع [...]
مقاله آناتومی فیزولوژی قلب و عروق

مقاله آناتومی فیزولوژی قلب و عروق

دانلود مقاله آناتومی فیزولوژی قلب و عروق تعداد صفحات:۲۴۵ قالب:pdf ﭘﺮﯾﮑﺎرد ﺷﺎﻣﻞ دو ﺟﺪار اﺣﺸﺎﯾﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ۱۰-۲۰  ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺟﺪار ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﺻﻄﮑﺎك ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻻﯾﻪ در ﻫﺮ ﺿﺮﺑﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻗﻠﺐ داراي ۴ ﺣﻔﺮه ﮐﻪ دو [...]
مقاله ارتباط بیمارها با پوست

مقاله ارتباط بیمارها با پوست

بیماریهای غدددرون ریز بیماریهای هیپوفیز بزرگی و چین دار بودن زبان ،برجستگی استخوان پیشانی ،لب پایین ضخیم ،پلک های متورم؛،بزرگی گوشها و چین خوردگی پوست ناحیه پس سر می توانند تظاهراتی از پرکاری غده هیپوفیز باشند .رنگ پریدگی پوست و کم رنگ [...]
مقاله اشنایی با اتاق عمل و تجهیزات ان

مقاله اشنایی با اتاق عمل و تجهیزات ان

لباس سبز یا ابی پرسنل اتاق عمل نگاه کردن به رنگ ابی ی سبز می تواند دید پزشک از اشیای قرمز از جمله احشای خون الود را تقویت کند.اگر جراح به چیزی خیره شود که به شکل قرمز یا صورتی باشد حساسیتش را نسبت به انها از دست می دهد.در واقع پیامهای [...]
مقاله پرستاری و مراقبتهای ویژه

مقاله پرستاری و مراقبتهای ویژه

بخش اول CCU سیستم تنفسی شامل سیستم فوقانی و تحتانی است .این سیستم ها باهم مسئول تهویه می باشند.راههای هوایی فوقانی بعد از اینکه هوای تنفسی را گرم و تصفیه کرد انرا به سیستم تنفسی تحتانی می رساند و در نتیجه در عمل  تبادل گازی دخالت [...]