ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮﻫﺎی راﯾﺞ ﭘﺮﺳﺘﺎری

ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮﻫﺎی راﯾﺞ ﭘﺮﺳﺘﺎری

دانلود ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮﻫﺎی راﯾﺞ ﭘﺮﺳﺘﺎری تعداد صفحات:۴۲ قالب:pdf قسمتی از متن کتابچه: ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺎﺳﺎﮊ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۱۰۰ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺤﻞ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﺍﺳـﺘﺮﻧﻮﻡ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔـﺴﺎﻻﻥ۱/۳ ﺗﺤﺘـﺎﻧﻲ ﺳـﻴﻨﻪ ﻭ ﻳـﺎ ﺩﻭ ﺍﻧﮕـﺸﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﺰﻳﻔﻮﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻗﺮﺍﺭ [...]
مقاله ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎﻓﺘﯽ و ﻋﺮﺿﻪ آﻧﺘﯽ ژن

مقاله ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎﻓﺘﯽ و ﻋﺮﺿﻪ آﻧﺘﯽ ژن

دانلود مقاله ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎﻓﺘﯽ و ﻋﺮﺿﻪ آﻧﺘﯽ ژن  تعداد صفحات:۵۴ قالب:pdf درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﺘﯽ  ﺑﺎدي ﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل B ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﯾـﮏ آﻧﺘـﯽ ژن را ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ، ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل T ﺗﻨﻬﺎ آﻧﺘﯽ ژﻧﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ ﻫﻨﺪ ﮐﻪ [...]
مقاله آموزشی واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

مقاله آموزشی واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

دانلود مقاله آموزشی واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﻮﻣﺒﺲ و ژل ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎ واﺳﻄﻪIgE (ﻧﻮع I) ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی(ﻧﻮع II) ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻤﻨﯽ (ﻧﻮع III) ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮي ﯾﺎ DTH (ﻧﻮع IV) [...]
مقاله ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ژن و آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی

مقاله ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ژن و آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی

دانلود مقاله ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ژن و آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی تعداد صفحات:۵۱ قالب:pdf ﻗﺪرت ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻣﯿﺎن آﻧﺘﯽ ژن  آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﻼﺳﻤﻮﻧﯽ ﺳﻄﺤﯽ(SPR) واﮐﻨﺶ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﯽ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي آﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﺳﯿﻮن رادﯾﻮاﯾﻤﻮﻧﻮاﺳﯽ (RIA) آزﻣﻮن ﺟﺬب اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ [...]
مقاله تقسیم بندی حاملگی اکتوپیک

مقاله تقسیم بندی حاملگی اکتوپیک

دانلود مقاله تقسیم بندی حاملگی اکتوپیک تعداد صفحات:۶۶ قالب:pdf حاملگی اکتوپیک (نابجا) بلاستوسیست به دنبال لقاح و عبور از لوله فالوپ، در پوشش اندومتری حفره رحم لانه گزینی می کند. لانه گزینی در هر نقطه دیگر، “نابجا” (اکتوپیک) [...]
مقاله تفسیر آزمایش های روتین و غیر روتین

مقاله تفسیر آزمایش های روتین و غیر روتین

دانلود مقاله تفسیر آزمایش های روتین و غیر روتین تعداد صفحات:۳۳ قالب:pdf :آزﻣﺎﻳﺸﺎت روﺗﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ :CBC_FBS_BS_Hb-HCT_PLT-PT-PTT-Cholestrol_Fb-Cr- BUN-Na-K-Ca-اﻟﻒ- آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮن LDL-HDL- :,UA-UCب- آزﻣﺎﻳﺶ ادرار ج- آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺪﻓﻮع:ﮔﺎﻳﺎگ و ﻛﺸﺖ ﻣﺪﻓﻮع [...]
مقاله آناتومی فیزولوژی قلب و عروق

مقاله آناتومی فیزولوژی قلب و عروق

دانلود مقاله آناتومی فیزولوژی قلب و عروق تعداد صفحات:۲۴۵ قالب:pdf ﭘﺮﯾﮑﺎرد ﺷﺎﻣﻞ دو ﺟﺪار اﺣﺸﺎﯾﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ۱۰-۲۰  ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺟﺪار ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﺻﻄﮑﺎك ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻻﯾﻪ در ﻫﺮ ﺿﺮﺑﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻗﻠﺐ داراي ۴ ﺣﻔﺮه ﮐﻪ دو [...]
مجموعه سوالات زیست سلولی و مولکولی

مجموعه سوالات زیست سلولی و مولکولی

دانلود مجموعه سوالات زیست سلولی و مولکولی این مجموعه شامل ۱۴ دوره سوالات زیست سلولی و مولکولی رشته ژنتیک انسانی و ۱۸ دوره سوالات زیست سلولی و مولکولی رشته زیست شناسی می باشد تعداد صفحات:۱۲۸ قالب:pdf