مقاله شبیه سازی فرایند تصادفی حرکت براونی

دانلود مقاله شبیه سازی فرایند تصادفی حرکت بروانی

تعداد صفحات:۲۳

قالب:pdf

مقدمه:

ﮐﻤﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﯾﺎﺿــﯿﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳــﻬﺎم اﻏﻠﺐ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼــﺎدﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داشته اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺷـﺒﯿﻪ ﺳـﺎزي ﻣﺴـﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي رﯾﺎﺿـﯿﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮاوﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﻤﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ.در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﻮاع ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮاوﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮاوﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮاوﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﻌﺪي ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﮔـﺎم ﺗﺼـــ ﺎدﻓﯽ، ﺣﺮﮐـﺖ ﺑﺮاوﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﭘﻞ ﺑﺮاوﻧﯽ، ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮاوﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮاوﻧﯽ ﻫﻨﺪﺳـﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﻮاع ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮاوﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺗﻔﺎوت و ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﺮﯾﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

پاسخ دهید