کتابچه آموزش کلیدهای میانبر مخفی در فتوشاپ

دانلود کتابچه آموزش کلیدهای میانبر مخفی در فتوشاپ

تعداد صفحات:۲۰

قالب:pdf

اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﭼﻘﺪر در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر و ﺑﺎزدھﯽ ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ داره ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻨﻪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪاره ، وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﮭﻤﻪ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ، آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ھﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﻓﺘﻮﺷﺎپ در ﻣﻨﻮھﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ؟اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ رو اون ﻣﯿﺎﻧﺒﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﻨﻮھﺎ ھﯿﭻ اﺛﺮی از اوﻧﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪن ، ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اوﻧﮭﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ وﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻮارد ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ وﺟﻮد داره ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ازﺷﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﯾﺪ  و ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ……

پاسخ دهید