دانلود کتاب حسابداری مقدماتی

دانلود کتاب حسابداری مقدماتی

دانلود کتاب حسابداری مقدماتی تعداد صفحات:۲۵۲ قالب:pdf حســابداري براي تمام کســانی که به انجام فعالیت های اقتصادی می پردازند از ضرورت هاي مامروزه آشــنايي با مفاهی اجتناب ناپذير اســت. در کتاب حاضر ســعی شده است که رئوس کلی مباحث [...]
کتابچه آموزش کلیدهای میانبر مخفی در فتوشاپ

کتابچه آموزش کلیدهای میانبر مخفی در فتوشاپ

دانلود کتابچه آموزش کلیدهای میانبر مخفی در فتوشاپ تعداد صفحات:۲۰ قالب:pdf اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﭼﻘﺪر در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر و ﺑﺎزدھﯽ ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ داره ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻨﻪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪاره ، وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﮭﻤﻪ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮی اﺳﺘﻔﺎده [...]
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮﻫﺎی راﯾﺞ ﭘﺮﺳﺘﺎری

ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮﻫﺎی راﯾﺞ ﭘﺮﺳﺘﺎری

دانلود ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮﻫﺎی راﯾﺞ ﭘﺮﺳﺘﺎری تعداد صفحات:۴۲ قالب:pdf قسمتی از متن کتابچه: ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺎﺳﺎﮊ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۱۰۰ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺤﻞ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﺍﺳـﺘﺮﻧﻮﻡ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔـﺴﺎﻻﻥ۱/۳ ﺗﺤﺘـﺎﻧﻲ ﺳـﻴﻨﻪ ﻭ ﻳـﺎ ﺩﻭ ﺍﻧﮕـﺸﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﺰﻳﻔﻮﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻗﺮﺍﺭ [...]
مقاله ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎﻓﺘﯽ و ﻋﺮﺿﻪ آﻧﺘﯽ ژن

مقاله ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎﻓﺘﯽ و ﻋﺮﺿﻪ آﻧﺘﯽ ژن

دانلود مقاله ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎﻓﺘﯽ و ﻋﺮﺿﻪ آﻧﺘﯽ ژن  تعداد صفحات:۵۴ قالب:pdf درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﺘﯽ  ﺑﺎدي ﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل B ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﯾـﮏ آﻧﺘـﯽ ژن را ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ، ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل T ﺗﻨﻬﺎ آﻧﺘﯽ ژﻧﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ ﻫﻨﺪ ﮐﻪ [...]
ﺳﻮاﻻت و پاسخنامه درس ﺗﺌﻮری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﮑﻮر ارﺷﺪ ﺳﺮاﺳﺮی

ﺳﻮاﻻت و پاسخنامه درس ﺗﺌﻮری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﮑﻮر ارﺷﺪ ﺳﺮاﺳﺮی

دانلود ﺳﺌﻮاﻻت و پاسخنامه درس ﺗﺌﻮري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﮑﻮر ارﺷﺪ ﺳﺮاﺳﺮي – قسمت اول تعداد صفحات:۵۱ قالب:pdf این مجموعه شامل قسمت اول سوالات ارشد مدیریت در سال های ۸۳-۸۴-۸۵ می باشد.
مقاله جمع بندی مطالب مهم و کلیدی تئوری مدیریت

مقاله جمع بندی مطالب مهم و کلیدی تئوری مدیریت

دانلود مقاله جمع بندی مطالب مهم و کلیدی تئوری مدیریت تعداد صفحات:۶۵ قالب:pdf مقدمه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺩﺭﺱ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ [...]
مقاله آموزشی واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

مقاله آموزشی واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

دانلود مقاله آموزشی واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﻮﻣﺒﺲ و ژل ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎ واﺳﻄﻪIgE (ﻧﻮع I) ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی(ﻧﻮع II) ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻤﻨﯽ (ﻧﻮع III) ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮي ﯾﺎ DTH (ﻧﻮع IV) [...]
مقاله ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ژن و آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی

مقاله ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ژن و آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی

دانلود مقاله ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ژن و آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی تعداد صفحات:۵۱ قالب:pdf ﻗﺪرت ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻣﯿﺎن آﻧﺘﯽ ژن  آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﻼﺳﻤﻮﻧﯽ ﺳﻄﺤﯽ(SPR) واﮐﻨﺶ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﯽ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي آﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﺳﯿﻮن رادﯾﻮاﯾﻤﻮﻧﻮاﺳﯽ (RIA) آزﻣﻮن ﺟﺬب اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ [...]