مقاله راههای داشتن اعتماد به نفس

هرگز فکر نکنید که اعتماد به نفس ندارید همیشه به این فکر کنید که چقدر فکرهای والا وبزرگی را دارید.وختی به خود تلقین کنید که اعتماد به نفس ندارید چطور میخاین بقیه فکر کنند شما اعتماد به نفس دارید

دراینجا به چند مورد اشاره میکنیم برای داشتن اعتمکاد به نفس :

۱-در مقابل آینه بایستید واز خودتان تعریف کنید.

۲-در حال زندگی کنید.

۳-به خودتان تبریک بگویید

۴-دست دادن های خود را محکم تر کنید.

۵-به موفقیت های خود  نگاهی بیندازیم.

۶-نه گفتن را یاد بگیریم و ………….

وغیره

تعداد صفحات:۵

پاسخ دهید