مقاله عجیب ترین شگفتی میوه ها در شفای بیماری ها

دانلود مقاله عجیب ترین شگفتی میوه ها در شفای بیماری ها

تعداد صفحات:۱۷

قالب:pdf
ﻣﻌﺟزه ﻣﯾوه ھﺎ و ﮔﯾﺎھﺎن طﺑﯾﻌﯽ از ﺗﻣﺎم ﻋﻧﺻرھﺎی ﻣوﺟود در ﺑدن اﻧﺳﺎن دﻗﯾﻘﺎ ٢٢ ﻋﻧﺻر در ﺧﺎک ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت اﺳت که اﻧﺳﺎن از ﺧﺎک آﻓرﯾده ﺷده اﺳت و طﺑﯾﻌت و ﺳرﺷت او ﺧﺎﮐﯽ اﺳت. ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺗواﻧد ﺑﯾﻣﺎر ﻧﺷود و ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺳﺎﻟم زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد و ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺻﻌب اﻟــــﻌﻼج را در دوران ﭘﯾری ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﮑﻧد ﻧﺎﭼﺎر اﺳت راه ﺻﺣﯾﺢ ﺗﻐذﯾﮫ ، ﺧوردن و آﺷﺎﻣﯾدن را ﯾﺎد ﺑﮕﯾرد ﭼون طﺑﯾﻌت و وﺟود اﻧﺳﺎن راﺑطﮫ ی ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾق و رﯾزی ﺑﺎ ﺧﺎک دارد ﭼون از آن ﺧﻠق ﺷده اﺳــــــت و ﻟذا ﻻزم اﺳت به 
ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧود اھﻣﯾت دھد و ﺷﯾوه ی ﺻﺣﯾﺢ ﺗﻐذﯾﮫ را ﮐﮫ ﻣﯾوه ﺧواری اﺳت و ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺳرﺷت ،طﺑﯾﻌت وﺑدن او ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت را ﯾﺎد ﺑﮕﯾرد ، ﺑﻔﮭﻣد و اﺟرا ﮐﻧد. به ﮔزارش وزارت ﺑﮭداﺷت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻣوج ﺟدﯾدی از ﺳرطﺎن ھﺎ در اﯾران در ﺣﺎل ۶ ﺑراﺑر ﺷدن اﺳت و ﺳﺎﻻﻧﮫ اﻧواع ﺳرطﺎن ھﺎ و ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻻﻋﻼج ﺟدﯾد در اﻧﺳـــﺎﻧﮭﺎ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎ دﻟﯾل آن روش ﺗﻐذﯾﮫ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﭼون اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻏﺎﻓل از آن ھﺳﺗﻧد که ﺳﯾﺳﺗم ﺑدن آﻧﮭﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺧوراﮐﯽ و ﻏذاھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺧﺎک ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾﻧد ﻟذا ﻣﯾوه ھﺎ و ﮔﯾﺎھﺎن طﺑﯾﻌﯽ ھﺳــــــﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ آﺧر ﻋﻣر ﺑدن را ﺳﺎﻟم ، ﻗوی و ﺷﺎداب نگه ﻣﯽ دارﻧد ، اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣﯾوه ﺧوار اﻓرادی ھﺳﺗﻧد که ﺗﺎ آﺧرﻋﻣر دﭼﺎر ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻻﻋﻼج و ﮐﺷﻧده و ﺣﺗﯽ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و ﺷﺎﯾﻊ ﻧﺧواھﻧد ﺷد. اﺻول ﺻﺣﯾﺢ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﻐذیه ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ که ﻧﺣوه ی اﺳﺗﻔﺎده ی اﻧﺳﺎن از ﻣواد ﻣوﺟود در زﻣﯾن رد ﭘﺎی ﭘر رﻧﮕﯽ در ﻣﺑﺎﻧﯽ دﯾﻧﯽ دارد که ﺧداوﻧد اﻧﺳﺎن را رھﻧﻣود ﮐرده ﺗﺎ ﻣواظب اﯾن اﻣر ﻣﮭم ﺑﺎﺷد و به طﻌﺎﻣﯽ ﮐﮫ وارد ﺑدن ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﮕﺎه ﮐﻧد کهﭼطوری ﺧﻠق ﺷده اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺣﺗﻣﺎ از ﻣوادی اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧﺎک زﻣﯾن را ﺷﮑﺎفته و ﺑﯾرون آﻣده اﺳت که ھﻣﺎن ﻣﯾوه ھﺎ و ﮔﯾــــﺎھﺎن طﺑﯾﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

پاسخ دهید