مقاله روانشناسی مرضی

حقیقتی محض که درمورد همه مردم صادق است این است که همه ماروزگاری کودک بوده ایم هر یک از ما ناآگاهانه سفری از بدو تولد اغاز کرده

از نوجوانی و سپس جوانی گذرکرده وبه سنین بزرگسالی رسیده ایم و برخی از ان هم فراتررفته ایم.اگر چه به دلایلی چند می توانیم از مرور

وقایع گذشته و اتفاقات کودکی چیزهایی بیاموزیم و حقایقی را کشف کنیم لیکن درک کامل دوره های نخست زندگی و اختلالات روانشناختی

مربوط به ان فقط نمی تواند از فراخوانی رویدادهای کودکی در ذهن ما حاصل شود …..

این مقاله دارای ۱۸۹ صفحه می باشد.

پاسخ دهید