مقاله بهداشت روانی

بهداشت روانی

• معناي لغوي
به معناي تندرستي ، سلامت و واژه health است. واژه mental health بهداشت رواني در زبان انگليسي معادل
به معناي ذهني و رواني و.. به كار رفته است

 

 

• معناي اصطلاحي :
به دو صورت كلي بيان شده است
۱٫ به مثابه يك حالت و كيفيت رواني حاكم بر انسان
۲٫ به منزله يك رشته علمي كه درباره اين حالت روانشناختي بحث مي ك

پاسخ دهید