مقاله اشنایی با اتاق عمل و تجهیزات ان

لباس سبز یا ابی پرسنل اتاق عمل

نگاه کردن به رنگ ابی ی سبز می تواند دید پزشک از اشیای قرمز از جمله احشای خون الود را تقویت کند.اگر جراح به چیزی خیره شود که به

شکل قرمز یا صورتی باشد حساسیتش را نسبت به انها از دست می دهد.در واقع پیامهای مربوط به رنگ قرمز در مغز محو می شود  که می

تواند باعث شود پزشک تفاوتهای ظریف رنگ اجزای بدن را به درستی نبیند.

چنین تمرکز شدید و مداومی بر روی رنگهای قرمز ممکن است باعث توهمات بینایی سبز رنگ روی سطوح سفید رنگ شود که هواس جراح را

پرت کند…….

تعدادصفحات:۳۱

پاسخ دهید