مقاله تفسیر آزمایش های روتین و غیر روتین

دانلود مقاله تفسیر آزمایش های روتین و غیر روتین

تعداد صفحات:۳۳

قالب:pdf

:آزﻣﺎﻳﺸﺎت روﺗﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ

:CBC_FBS_BS_Hb-HCT_PLT-PT-PTT-Cholestrol_Fb-Cr- BUN-Na-K-Ca-اﻟﻒ- آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮن

LDL-HDL-

:,UA-UCب- آزﻣﺎﻳﺶ ادرار

ج- آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺪﻓﻮع:ﮔﺎﻳﺎگ و ﻛﺸﺖ ﻣﺪﻓﻮع
ﺳﺎﻳﺮ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻏﻴﺮ روﺗﻴﻦ اﺳﺖ و در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ:

د- آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻐﺰ ﻧﺨﺎع
و-آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻠﻂ
ه- آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺸﺖ ﺗﺮاﺷﻪ
ي- ﺳﺎﻳﺮ آزﻣﺎﻳﺸﺎت

پاسخ دهید