مقاله عفونت های بیمارستانی

عفونتی که بیمار بدون علائم و یا دوره کمون طی ۷۲-۴۸ساعت بعد از بستری در بیمارستان به ان دچار شود عفونت بیمارستانی گفته میشود.

عوامل باکتریایی شایع عفونتهای بیمارستانی:

باکتریهای گرم مثبت

کوکسی گرم مثبت

باکتریهای گرم منفی

باسیل های گرم منفی

بیماریهای شایع ناشی از عوامل باکتریایی عفونتهای بیمارستانی:

پنومونی بیمارستانی

عفونت مجاری ادراری

تعداد صفحات :۹

پاسخ دهید